dinsdag 25 december 2012

De redactie van Vertalersnieuws wenst u


FIJNE FEESTDAGEN EN EEN HEEL GELUKKIG NIEUWJAAR


Mariëlle, Mariëtte, Cas, Silvie, Sigrid en Sigrid

zaterdag 24 november 2012

Link naar de video Anak van Freddie Aguilar

Beste lezer,

In de nieuwe Vertalersnieuws per e-mail is per ongeluk een niet werkende videolink opgenomen. Als u het liedje Anak van Freddie Aguilar graag toch wilt bekijken, dan kan dat onderin het artikel op de blog zelf of via de volgende rechtstreekse link naar YouTube: Anak van Freddie Aguilar.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte van Drunen

vrijdag 23 november 2012

Een paars-oranje schatkist aan vertaaltheorie

Door Mariëtte van Drunen

translation studies reader - Lawrence Venuti
In mijn boekenkast staat een prachtig boek over vertaaltheorie: The Translation Studies Reader van Lawrence Venuti. Het is een 920 gram wegende, paars-oranje schatkist vol teksten over vertaalkunde van grootheden uit verschillende vakgebieden, uit heel de twintigste eeuw. 

Walter Benjamin, Luis Borges, James S. Holmes en Gideon Toury zijn maar een paar van de theoretici die in het boek aan het woord komen. Deze schat verdient meer dan een recensie en was dan ook de directe aanleiding voor een nieuwe reeks artikelen in Vertalersnieuws: Twintigste-eeuwse vertaaltheorie van Benjamin tot Venuti.

In deze editie breng ik het boek zelf voor het voetlicht en vertel ik iets meer over de samenstellers van deze bloemlezing, Lawrence Venuti en zijn adviserend redacteur Mona Baker. In het volgende deel van Twintigste-eeuwse vertaaltheorie van Benjamin tot Venuti belicht ik de eerste grootheid uit het boek: Walter Benjamin.

De vertalersschatkist 

De afgelopen 30 jaar van de twintigste eeuw is vertaaltheorie uitgegroeid tot een academisch studieonderwerp. The Translation Studies Reader is volgens Venuti een reactie op de vraag naar een veelomvattend overzicht die daaruit is voortgekomen. Met dit historisch overzicht hoopt hij enerzijds te laten zien hoe divers het veld van de vertaaltheorie is, door inbreng uit vakgebieden als linguïstiek, literaire kritiek, filosofie tot zelfs antropologie, en anderzijds wil hij de lezer uitdagen tot een kritische blik en verder onderzoek.

Het boek bevat niet alleen onmisbare bijdragen van tal van belangrijke vertaaltheoretici, maar ook interessante inleidingen van Venuti. Hierin plaatst hij de opgenomen teksten in context, verwijst hij naar nog veel meer belangrijke teksten die hij niet kon opnemen en stelt hij kritische vragen bij oudere theorieën naar aanleiding van moderne inzichten.

Venuti 

Lawrence Venuti is een Amerikaans vertaaltheoreticus, vertaalhistoricus en vertaler uit het Italiaans, Frans en Catalaans. In 1980 heeft hij een Renato Poggioli Translation Award gewonnen voor zijn vertaling van de roman Delirium van Barbara Alberti. Met latere vertalingen won hij nog meerdere andere belangrijke vertaalprijzen.

Hij doceert Engels, vertaalkunde en vertaaltheorie aan de Temple University in Philadelphia en heeft meerdere boeken over vertalen geschreven. Volgens Wikipedia is Venuti een omstreden en veelbesproken theoreticus, omdat hij er in tegenstelling tot veel andere vertaaltheoretici voor pleit om jezelf als vertaler zichtbaar te maken in de tekst. Zijn boek The Translator’s Invisibility is een klassieker in ons vakgebied, aldus Wikipedia.

Mona Baker 

Mona Baker was Venuti’s adviserend redacteur voor The Translation Studies Reader en heeft over iedere selectie en iedere tekst die Venuti zelf schreef meegedacht. Mona Baker is docent vertaaltheorie aan de University of Manchester en oprichter van de in vertaaltheorie en interculturele studies gespecialiseerde uitgeverij St Jerome’s Publishing en van het internationale vertaaltijdschrift The Translator.

De reeks Twintigste-eeuwse vertaaltheorie van Benjamin tot Venuti gaat volgende keer echt van start, met de visie van Walter Benjamin.

Eisen aan een factuur per 1 januari 2013

Door Sigrid Kauffman

Per 1 januari 2013 veranderen de factureringsregels in de hele Europese Unie. Met deze nieuwe regels wil de overheid factureren eenvoudiger maken en elektronisch factureren stimuleren. In dit artikel geef ik een overzicht hoe een factuur er vanaf 1 januari 2013 uit hoort te zien. 

Elektronisch factureren 

De eisen voor elektronisch factureren worden versoepeld. Je bepaalt vanaf 2013 zelf hoe je de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur waarborgt.

Gebruik de regels uit je eigen land 

Vanaf 2013 moet je als je de presterende ondernemer bent btw-facturen uitreiken die voldoen aan de regels van je eigen lidstaat en dus niet naar de eisen van de lidstaat waar de btw-prestatie belast is. Dit geldt ook als je goederen of diensten buiten de Europese Unie levert.

Controleer niet alleen je eigen facturen 

Als je een product of dienst levert reik je een factuur uit die aan de wettelijke eisen voldoet. Facturen voor producten en diensten die je geleverd krijgt, moeten uiteraard ook aan deze regels voldoen. Een factuur die niet klopt mag je niet in je boekhouding opnemen. Daarom vermeld ik in dit artikel alle eisen aan facturen en niet alleen de eisen die op tolken en vertalers van toepassing zijn. Controleer altijd inkomende facturen en vraag indien nodig om een correcte factuur.

Hieronder geef ik een overzicht van zowel de regels voor de volledige factuur als voor de vereenvoudigde factuur. De punten 15,17,18 en 19 zijn nieuwe regels.

Eisen volledige factuur vanaf 1 januari 2013 

 1. NAW- gegevens van de leverancier/dienstverlener
 2. NAW-gegevens van de afnemer
 3. Datum waarop de factuur is uitgereikt
 4. Opeenvolgend factuurnummer
 5. Bankrekeningnummer waarop de afnemer het openstaande bedrag moet storten. Vanaf 1 februari 2014 is het IBAN nummer verplicht
 6. Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel van de leverancier/dienstverlener
 7. Btw-identificatienummer van de leverancier/dienstverlener
 8. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire prestatie wordt verricht
 9. Hoeveelheid van de geleverde producten, dan wel een duidelijke omschrijving van de geleverde dienst. Voor de omschrijving van een dienst of de hoeveelheid van een product mag je ook verwijzen naar een schriftelijk contract of akte
 10. Datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden
 11. Eenheidprijs exclusief btw, zowel voor de producten als de kortingen
 12. Btw-tarief dat is toegepast
 13. Btw-bedrag dat verschuldigd is
 14. Melding van eventueel toegepaste vrijstellingen of van het feit dat de factuur een intracommunautaire prestatie betreft
 15. Melding "btw verlegd" als er een verleggingsregeling van toepassing is
 16. Betreft de verkoop een vervoermiddel: gegevens over het vervoermiddel. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier/dienstverlener: melding ‘factuur uitgereikt door de afnemer’
 17. Vermelding ‘Bijzondere regeling reisbureaus’ (indien van toepassing)
 18. Vermelding ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’, ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’ of ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’ (indien van toepassing)
 19. NAW-gegevens en btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger (indien van toepassing). (Een fiscaal vertegenwoordiger is een ondernemer die in Nederland namens een buitenlandse ondernemer btw aangeeft en betaalt. Hiervoor is een vergunning nodig) 

Eisen vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013 

Lever je aan je klant diensten of goederen voor een totaalbedrag dat niet hoger is dan € 100 inclusief btw, dan mag je een vereenvoudigde btw-factuur uitreiken. Wat moet op deze factuur vermeld staan?
 1. Factuurdatum
 2. Naam, adres en woonplaats van jouw onderneming (als leverancier van dienst of goed)
 3. Aard van de geleverde goederen en/of de verstrekte diensten
 4. Btw-bedrag dat de klant/afnemer moet betalen. Let wel, je mag geen vereenvoudigde btw-factuur uitreiken aan afnemers in het buitenland 

Ontheven van administratieve verplichtingen 

Kleine ondernemers die door de Belastingdienst van hun administratieve verplichtingen zijn ontheven, zijn niet verplicht om facturen uit te reiken voor de leveringen en diensten die ze verrichten. Stel dat de Belastingdienst jou beoordeelt als kleine ondernemer en je vrijstelt van administratieve verplichtingen (je hoeft geen btw te heffen). Verstrek je jouw klanten dan wel een factuur, dan mag je hierop geen btw vermelden. Doe je dit wel, dan vervalt de ontheffing.

Consequenties als facturen niet voldoen aan de factuurvereisten 

Voldoet een factuur niet aan de factuurvereisten, dan kan de belastingdienst je als leverancier/dienstverlener een boete opleggen van maximaal € 4.920. Het heeft ook vervelende gevolgen als je een incorrecte factuur ontvangt. Je hebt dan namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting. Dit houdt in dat je zelf de btw moet betalen, waardoor je (inkoop)kosten stijgen. Vraag je de btw toch terug, dan kan deze btw bij een controle/audit door de Belastingdienst worden teruggevorderd. Deze terugvordering wordt dan ook nog eens verhoogd met een boete en rente.

Vraag je je af of je facturen correct zijn? Vraag het dan aan je boekhouder/accountant of neem contact met mij op.

Voor de volledigheid: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. 


Bronnen
De Zaak
De Wert accountants en belastingadviseurs

De Talenreis: het Tagalog

Door Sigrid Lensink-Damen

In deze aflevering van De Talenreis neem ik het Tagalog onder de loep. Deze taal wordt gesproken op de Filipijnen en valt onder de Malayo-Polynesische tak van de Austronesische taalfamilie.

175 talen

Op de Filipijnen worden ruim 175 talen gesproken. Vaak is de taal gebonden aan een bepaalde provincie of wordt specifiek gesproken op een van de eilanden. De officiële talen van het land zijn het Engels en het Filipino. Het Filipino is gebaseerd op het Tagalog.

Een greep uit de andere talen: het Bicolano, het Cebuano, het Ilocano, het Hiligaynon, het Kapampangan, het Pangasinaans en het Waray-Waray. Deze talen zijn in de grondwet van de Filipijnen vastgelegd als de officiële hulptalen. Voor een lijst met de andere talen die op de Filipijnen worden gesproken, verwijs ik je naar Etnologue.

Toch is de taaldichtheid in de Filipijnen niet eens zo heel groot met 175 talen. Op Papua-Nieuw-Guinea worden er 860 talen op nog geen 4 miljoen inwoners. Hierop zal ik in een volgend deel van De Talenreis uitgebreid ingaan.

Rivierbewoner

Tagalog komt van het woord ‘tagailog’, dat ‘rivierbewoner’ betekent. Over de geschiedenis van de taal is weinig bekend. Het eerste geschreven bewijs van de taal, de Laguna Copperplate Inscription, werd in 1989 door een arbeider gevonden in de rivier de Lumbang nabij Laguna de Bay. De inscriptie dateert van 900 na Christus. De taal op de inscriptie is ontcijferd door de Nederlandse antropoloog Antoon Postma, die ontdekte dat de taal overeenkomsten vertoonde met het schrift van het Kawi (Oud-Javaans). Hij vertaalde de koperplaat.

De vondst is van groot belang geweest voor het onderzoek naar de Filipijnse geschiedenis. Veel historici namen aan dat de Filipijnen geïsoleerd waren van de rest van Azië, maar deze vondst – en andere vondsten - tonen aan dat er wel degelijk contacten waren.

Invloeden

Het Tagalog heeft niet alleen invloeden van het Spaans en het Engels (de Filipijnen zijn ruim 300 jaar een kolonie van Spanje geweest en daarna een kleine 50 jaar van de Verenigde Staten), maar ook van het Sanskriet, het Oud-Javanees en het Maleis. En er zijn zelfs leenwoorden uit het Nahuatl (Mexicaans) gevonden in het Tagalog, omdat er in vroeger tijden handel werd gedreven met Mexico.

Het Tagalog is niet alleen beïnvloed door handelstalen, maar ook door buurtalen die op de diverse eilanden worden gesproken. Zo is het Tagalog een echte vergaarbak van invloeden en leenwoorden. Tegelijkertijd heeft de taal zijn eigenheid niet verloren.

Grammaticale bijzonderheden

Aangezien het Tagalog een Austronesische taal is, heeft het veel van de kenmerken die ik vorige keer beschreef voor deze taalfamilie, zoals reduplicatie, agglutinatie en open lettergrepen. Het Tagalog heeft al deze taalfenomenen, plus nog enkele eigenaardigheden van zichzelf, die ik hieronder zal beschrijven.

Het Tagalog maakt veel gebruik van passieve zinsconstructies die nog kunnen worden onderverdeeld in verschillende taalniveaus. Waar wij ‘de kip eet een mango’ zeggen, zegt een Filipijn ‘wordt door de kip de mango gegeten’. Deze indirecte vorm van uitdrukken wordt als beleefd ervaren.

Focusconstructie

Een ander opvallend verschijnsel in het Tagalog is de woordvolgorde. Zinnen beginnen met het werkwoord, dan volgt het onderwerp van de zin en tot slot komt het lijdend voorwerp (‘ving de kat de muis’). De spreker kan met een tussenvoegsel (partikel) nadruk leggen op één van de zinsdelen. Dit heet 'focusconstructie'. Het partikel heeft direct invloed op de vervoeging van het werkwoord dat eraan vooraf gaat. Hier een voorbeeld uit De Grote Taalatlas, waarbij ‘ang’ het partikel is dat de nadruk in de zin aangeeft:

Mag-bibigay ang babae ng bigas sa bata. – De vrouw zal het kind rijst geven.
I-bibigay ng babae ang igas sa bata. – De rijst zal de vrouw het kind geven.
Ibigy-an ng babae ng bigas ang bata. – Aan het kind zal de vrouw de rijst geven.

Voor een goed overzicht van de grammatica van het Tagalog verwijs ik je door naar de website Learing Tagalog of Tagalog grammar op de Engelse Wikipedia-site.

Tot slot nog een liedje in het Tagalog dat in 1980 in Nederland op nummer 2 in de hitparades heeft gestaan: ‘Anak’ van Freddie Aguilar.In de volgende aflevering van De Talenreis schrijf ik wat meer over het Javanees en het Indonesisch.

Bronnen:
De Grote Taalatlas
Austronesische talen volgens Wikipedia
Etnologue - 175 talen van de Filipijnen
Tagalog (Wikipedia in het Engels)
Laguna Copperplate Inscription (Wikipedia in het Engels)
Antoon Postma (Wikipedia)

Werkgroep Literair Vertalers van de VvL viert 50-jarig bestaan

[Persbericht]Amsterdam, 8 november 2012

Op 6 november is op feestelijke wijze het 50-jarig bestaan van de Werkgroep Literair Vertalers gevierd in de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds.

Na een korte ledenvergadering werden vertalers en oud-bestuursleden Paul Beers, Gerrit Bussink, Rien Verhoef (die volgend jaar een eredoctoraat krijgt van de Universiteit Leiden) en Peter Verstegen daar geïnterviewd door vertaler Nicolette Hoekmeijer. Voorts waren vele andere vooraanstaande vertalers aanwezig.

Vertalers zijn van oudsher lid van de Vereniging van Letterkundigen, die zich sterk maakt voor schrijversbelangen en de verdediging van het auteursrecht – dat evenzeer van toepassing is op vertalingen als op origineel werk. In 1962 is binnen de VvL de Werkgroep (toen nog) Literair Vertalers opgericht door vertalers die vonden dat hun vak extra aandacht en belangenbehartiging verdiende.

Een belangrijk resultaat van de inspanningen van deze werkgroep is de totstandkoming geweest van een modelcontract voor de vertaling van een literair werk. De eerste versie daarvan werd uiteindelijk in 1977 door de uitgevers geaccepteerd, en de meest recente versie, aangepast aan de eisen van de moderne tijd, is op 29 oktober jongstleden overeengekomen en getekend met de Literaire Uitgevers Groep (onderdeel van de Groep Algemene Uitgevers van het Nederlands Uitgeversverbond).

 --
Dit was een persbericht van de Vereniging van Letterkundigen (VvL). Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.

maandag 29 oktober 2012

Hoe maak je een succesvolle offerte?

Door Sigrid Kauffman van WerkAdvies

Veel tolken en vertalers zouden graag meer voor directe klanten werken, en wat minder voor andere vertaalbureaus, maar weten niet goed hoe ze de opdrachten van hun droomklanten binnen kunnen slepen. Het draait niet allemaal om de offerte, maar als de offerte niet goed is, dan is de kans vaak toch vervlogen. Dus hoe moet het wel?

Meestal maak je een schriftelijke offerte naar aanleiding van een eerste gesprek of een verzoek van een klant. Op eigen beweging een offerte sturen kan ook maar leidt minder vaak tot succes. De offerte is namelijk het sluitstuk van een onderhandeling.

Te vroeg een offerte afgeven heeft dan ook vaak geen zin, zoals bij al die websites waar je adressen van krijgt om een offerte naar klanten te sturen. Je bent vaak onvoldoende op de hoogte van de daadwerkelijke vraag die er speelt, waardoor je de offerte niet op maat kan aanbieden en je aanbod onvoldoende aansluit bij de vraag.

Als je uiteindelijk een offerte stuurt, is het belangrijk dat je hem voor je laat werken. Als de offerte aansluit bij je gesprek en uitstraling is het voor de klant veel makkelijker om positief te beslissen.

De basisonderdelen van een goede offerte


Neem in je offerte minimaal de volgende informatie op:

Bedrijfsgegevens Laat in de offerte duidelijk zien wie de offerte schrijft. De lezer weet zo wie zijn of haar contactpersoon is. Controleer ook of de bedrijfsgegevens correct zijn.

Gegevens van de klant Adresseer de offerte aan de juiste persoon. Vaak is het de contactpersoon, maar dat is niet altijd degene die bevoegd is om opdrachten te verlenen. Het is belangrijk om te zorgen dat de offerte (ook) terechtkomt bij degene die mag tekenen.

Offertenummer Nummer je offertes opeenvolgend. Houd ook bij hoeveel openstaande offertes er zijn. Een opeenvolgende nummering heb je nodig voor je administratie en door vermelding van een offertenummer zorg je ervoor dat jij en je klant het altijd over dezelfde offerte hebben.

Geldigheidsduur van de offerte Een offerte is zelden onbeperkt geldig. Prijzen kunnen tenslotte veranderen. Als een klant nog kan ingaan op een offerte van maanden geleden, kan dat vervelende financiële gevolgen hebben. Vermeld daarom in de offerte hoe lang deze geldig is en binnen welke termijn de klant moet reageren. Je hebt zelf dan ook een refertepunt waarmee je de klant kunt benaderen.

Omschrijving van de dienst of het product Geef helder aan wat er geleverd wordt, schrijf uit voor de klant wat hij kan verwachten en hoe je werkwijze is.

Levertijd Geef duidelijk aan of het om een indicatie gaat of om een exacte leverdatum. Vermeld bij een exacte leverdatum ook duidelijk wanneer je een reactie op de offerte nodig hebt om op tijd te kunnen beginnen.

Prijs en gehanteerde tarieven Vergeet niet bij je tarieven te vermelden of deze inclusief of exclusief btw zijn. Een klant wil weten wat hij kan verwachten voor een bepaalde prijs. Zorg daarom dat uit de offerte duidelijk blijkt hoe je tot een bepaalde prijs komt en wat daarbij is inbegrepen. Geef voor werkzaamheden waarvan de kosten nog niet precies bekend zijn duidelijk aan dat het om een schatting gaat. Geef ook duidelijk aan of er onkosten, reiskosten en/of meerkosten in rekening worden gebracht en zo ja, hoeveel.

Betalingstermijn en voorwaarden Voeg altijd de betalings- en leveringsvoorwaarden bij de offerte. Vermeld ook altijd nadrukkelijk in de tekst van de offerte dat de offerte vrijblijvend is voor beide partijen.

De kracht van je offerte ligt in het aanbieden van een duidelijk aanbod geschreven op de vraag van de klant. Door je offerte goed uit te werken en zorgvuldig te letten op de basisgegevens laat je aan je klant zien dat ze te maken hebben met een professional. Geef je klant de aandacht die hij verdient. Veel succes met de volgende offerte.

Samenwerken op afstand

Door Cas Jamin

Door reisafstanden, tijdgebrek en agenda's die moeilijk op elkaar aansluiten is het niet altijd praktisch om elkaar te ontmoeten voor samenwerking en overleg.
Telefoon en e-mail zijn dan een goed begin, maar met een paar gratis tools kun je tegelijkertijd aan hetzelfde document werken en veel persoonlijker contact hebben via een beeldverbinding met geluid. Wat zijn dat voor tools en wat kun je ermee?

Communicatie: internettelefonie
Met internettelefonie kun je gratis of tegen lage kosten met een groep mensen (video)bellen. Je hebt je handen vrij en kunt met elkaar communiceren op een manier die een echte bijeenkomst zo dicht mogelijk nadert. 

De belangrijkste aanbieders van (gratis) internettelefonie zijn: Skype, Google Hangouts, Windows Live Messenger en FaceTime.

Skype
Skype wordt het meest gebruikt. Het werkt op vrijwel elk besturingssysteem, inclusief tablets en smartphones met iOS of Android. Een-op-een (video)gesprekken met andere Skype-gebruikers zijn gratis. Voor groepsgesprekken tot maximaal 10 personen is het Skype Premium abonnement beschikbaar, waar wel kosten aan verbonden zijn.

Google Hangouts
Google Hangouts is een interessante nieuwkomer. Hiermee kun je gratis met maximaal 10 personen tegelijk videobellen. Ook wordt Google Hangouts steeds beter geïntegreerd met allerlei toepassingen, waaronder Google Drive voor het samenwerken aan documenten.

Google Hangouts is een onderdeel van het sociale netwerk Google+. Na het installeren van een browser plug-in werkt Google Hangouts geheel via de webbrowser. 

Met de Google+-applicatie voor smartphones en tablets kun je ook deelnemen aan een Google Hangouts-gesprek.

Windows Live Messenger
Het welbekende Windows Live Messenger is een optie voor een-op-een videogesprekken tussen twee Windows-gebruikers. Groepsgesprekken zijn (nog) niet mogelijk.

FaceTime
FaceTime wordt meegeleverd met iPads, Macs, de iPhone en de iPod Touch. Het is een applicatie en dienst van Apple voor gratis videobellen. Het werkt heel simpel, maar beide gebruikers hebben een Apple-apparaat nodig en groepsgesprekken zijn (nog) niet mogelijk.

Anderen laten meekijken met scherm delen
Skype en Google Hangouts geven je de mogelijkheid om je gesprekspartners mee te laten kijken naar (een deel van) wat er op jouw computerscherm te zien is. Natuurlijk is dit een functie waar je bedachtzaam mee moet omspringen, maar het kan heel handig zijn als je een openstaand document wilt voorleggen aan je gesprekspartners.

Cloud-based CAT-tools
Langzaam maar zeker komen er op cloud-technologie gebaseerde CAT-tools op de markt. De vertaalomgeving is bij deze tools een (door externen gehoste) webapplicatie. Om ermee te werken heb je enkel een webbrowser of een eenvoudige client-applicatie nodig.

Voordelen van cloud-based CAT-tools
Door de centrale installatie en opslag van de vertaalsoftware en de vertaalbestanden op een met het internet verbonden server, werkt iedereen, ongeacht zijn locatie, automatisch met de laatste versie van de vertaalomgeving, de bron- en doelteksten en het vertaalgeheugen. Dit vereenvoudigt het systeembeheer en de samenwerking tussen vertalers aanzienlijk. Ook kan de vertaler vanaf elke gewenste computer met internetverbinding werken, wat bijvoorbeeld heel handig is na een computercrash of als je regelmatig wisselt tussen een desktop- en laptopcomputer. Bovendien zijn de systeemvereisten relatief laag, omdat de software grotendeels op een externe server draait.

Eenvoudiger samenwerken
Met CAT-tools in de cloud verloopt de afstemming binnen kleine en grote vertaalteams een stuk vlotter. Iedereen is altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken, en teams kunnen snel gevormd en uitgebreid worden met een elektronische uitnodiging.

Dit alles maakt het ook voor freelancers mogelijk om snel een projectteam te vormen met andere vertalers. Dit kan betekenen dat je grotere opdrachten kunt aannemen of dat je vertalingen vaker kunt laten nakijken door een collega.

Samenwerken met een online CAT-tool betekent vaak ook dat je samen een vertaalgeheugen deelt. Dit hoeft niet het vertaalgeheugen te zijn dat je gebruikt als je alleen werkt, maar het is goed om hier een afweging in te maken. Met een goede collega met vergelijkbare ervaring zul je waarschijnlijk liever een vertaalgeheugen delen, dan met iemand uit een heel ander werkveld of een beginnend vertaler.

Beperkingen
Een betrouwbare internetverbinding is natuurlijk essentieel. Sommige van deze CAT-tools hebben al wat mogelijkheden om ook offline door te werken, maar op dit punt is er nog ruimte voor verbetering.

Beveiliging, privacy en juridische aspecten zijn ook belangrijke overwegingen. Afhankelijk van de wensen van de klant en de aard van de tekst kan het beter zijn om met een vertaalpakket op je eigen computer te vertalen. Op den duur zullen de voordelen van cloud computing echter steeds vaker de doorslag geven.

Voorbeelden van cloud-based CAT-tools
MemSource, XTM Cloud, Wordbee en Transiflex zijn voorbeelden van cloud-based CAT-tools waarop ook freelancers een abonnement kunnen nemen. De abonnementen verschillen onder andere in het aantal woorden dat je per maand kunt vertalen en de mogelijkheden tot (simultane) samenwerking met andere vertalers.

Document tegelijkertijd samen bewerken
Met de cloud-diensten Google Drive en Microsoft SkyDrive kun je met meer mensen tegelijkertijd aan hetzelfde document werken. Doordat je het document centraal onderbrengt op de servers van deze cloud-diensten kunnen alle collega's tegelijkertijd in hetzelfde bestand werken. Hoe dit in zijn werk gaat lees je hieronder.

Google Drive
Google Drive (voorheen Google Docs) is een webapplicatie waarvan je gebruik kunt maken als je ingelogd bent met een gratis Google-account ('Gmail-account' in de volksmond). Je hebt altijd een internetverbinding nodig, maar met de webbrowser Google Chrome en de Google Drive software, is het mogelijk om door te werken als de internetverbinding tijdelijk wegvalt. Veranderingen worden dan doorgevoerd zodra de verbinding hersteld is.

Je kunt in Google Drive nieuwe documenten aanmaken, maar ook bestaande documenten uploaden vanaf je computer. Om documenten die je upload naar Google Drive te kunnen bewerken, is het belangrijk om tijdens het uploaden te kiezen voor conversie naar het Google Docs-formaat. Later kun je documenten weer downloaden als een MS Office-, OpenOffice-, RTF-, TXT- of PDF-bestand.

Google Drive is op het moment de handigste manier om samen te werken aan documenten, spreadsheets, presentaties, diagrammen en webformulieren. Als meer mensen (maximaal 50) hetzelfde document openen, zie je elkaars cursor en toetsaanslagen. Alles loopt synchroon. Veranderingen worden direct opgeslagen en voor iedereen doorgevoerd. Met de versiehistorie krijg een goed beeld van de door iedereen ingebrachte veranderingen en kun je eerdere versies terughalen.

SkyDrive
SkyDrive is de gratis cloud-opslagdienst van Microsoft. Iedereen die je toegang geeft tot een Microsoft Office-document in je SkyDrive, kan vanuit zijn webbrowser of een lokale installatie van MS Office (Windows en Mac) een bijdrage leveren aan het document. Opgeslagen wijzigingen zijn direct voor iedereen te zien in zowel de web-interface als in ieders lokale MS Office. In deze video kun je zien hoe dit ongeveer in zijn werk gaat op een Windows PC. In deze videoreeks wordt het uitgebreider uitgelegd, maar de focus ligt hier op de Mac.

Office 365 is de zakelijke tegenhanger van SkyDrive. Het wordt op abonnementsbasis aangeboden aan kleine en grote bedrijven.

Brainstormen
Er zijn talloze webapplicaties die gecombineerd met (beeld)telefonie een vruchtbare brainstorm afstand mogelijk kunnen maken. Zo kun je ideeën verzamelen in een Google Drive of SkyDrive document, mindmappen met Mindmeister of plakbriefjes plakken met GroupZap.

Samenwerking op afstand laten slagen
Om samenwerking op afstand te laten slagen is het belangrijk om van tevoren alles goed voor te bereiden en uit te proberen. Zorg er samen voor dat iedereen vertrouwd is met de te gebruiken software en hardware. Begin eenvoudig en breid het aantal tools naar behoefte uit. 

Beeldcontact
Bij het gebruik van videobellen zijn de kwaliteit en de positie van de webcam erg belangrijk voor een prettige interactie. Plaats de webcam recht voor je, bovenop je monitor, zodat anderen jou en je gezichtsuitdrukkingen goed kunnen zien.

Te onpersoonlijk?
Samenwerken op afstand is natuurlijk geen vervanging voor ontmoeting in levenden lijve. Het is een hulpmiddel waarmee je op afstand iets voor elkaar kunt krijgen als samenkomen onpraktisch is. Met goede afspraken en de juiste verwachtingen doe je er allemaal je voordeel mee, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van persoonlijk contact.


Bronnen

De Talenreis: Oceanië

Door Sigrid Lensink-Damen

In deze aflevering van de Talenreis bezoek ik een groot gebied: Oceanië. Dit strekt zich uit van Madagaskar tot Paaseiland en omvat ongeveer 1270 talen, waarvan een aantal taalhistorici nog voor raadsels zet.

Prehistorische exodus

Tot de Austronesische taalfamilie worden 96 taalgroepen gerekend. Daarmee is deze taalgroep groter dan de Indo-Europese taalfamilie in zowel het aantal talen als het aantal sprekers ervan. De grootste tak van de Austronesische taalfamilie is de Malayo-Polynesische subfamilie, in Nederland ook wel bekend onder de naam Maleis-Polynesisch.

De verspreiding van de Austronesische talen begon ruim 40.000 jaar voor Christus vanuit Zuidoost-Azië. Deze prehistorische exodus ging vanuit Taiwan via Indonesië en Nieuw-Guinea richting Australië en de Salomoneilanden. Een tweede migratiegolf vertrok tussen 3000 – 2000 v. Chr. vanaf de Salomoneilanden naar de Vanuatu-archipel.

Vlerkprauw

Archeologische vondsten in dit uitgestrekte gebied in de Stille Oceaan vormen het bewijs van de verspreiding en maken een reconstructie mogelijk van de mensen die in deze prehistorische periode leefden. Zo deden de sprekers van het Proto-Austronesisch aan landbouw en visserij, verbouwden ze gewassen als taro, yam, bananen en suikerriet en hielden varkens, kippen en honden als huisdier.

Een belangrijke conclusie die uit de vondsten kon worden getrokken, is dat de Proto-Austronesischers zich goed konden handhaven op zee. Een woord dat tot op de dag van vandaag in het hele Austronesisch sprekende gebied voorkomt, is ‘vlerkprauw’. In het Nederlands is dit vervoermiddel beter bekend onder de term ‘catamaran’.

Lapita-cultuur

De migratie van de Austronesische talen hangt samen met de migratie van een paar prehistorische culturen. De Lapita-cultuur is daar de bekendste van en is genoemd naar de plek waar de eerste archeologische vondsten van deze cultuur zijn gedaan. Dat was op het hoofdeiland van Nieuw-Caledonië. Het woord ‘lapita’ is waarschijnlijk een verbastering van ‘xapeta’a’, wat in de lokale taal Haveke ‘een gat graven’ betekent. Resten van deze cultuur zijn niet alleen in Nieuw-Caledonië gevonden, maar ook in Nieuw-Guinea en Samoa, helemaal in het oosten.

Kenmerken van het Austronesisch

De talen van de Austronesische taalfamilie hebben een aantal bijzondere kenmerken. Eén daarvan is het beperkte aantal klinkers en medeklinkers, waarbij het Hawaïaans de kroon spant met maar 8 medeklinkers (w, m, p, l, n, k, h en een glottale plofklank die weergegeven wordt met ‘) en 5 klinkers. Een andere bijzonderheid is dat de meeste Austronesische woorden open lettergrepen hebben: Honolulu, Tahiti, ukelele en aloha.

Voor de vorming van nieuwe woorden en begrippen nemen sprekers van Austronesische talen meestal geen buitenlandse termen over, omdat buurlanden vaak zeemijlenver weg liggen. In plaats daarvan maken ze door middel van agglutinatie nieuwe woorden. Een voorbeeld uit het Malagassisch: zava = ontstoken worden, fahazavana = verlichting, schittering, fahazavan-tsaina = intelligentie (saina = geest).

Reduplicatie

Reduplicatie is een taalkenmerk van de Austronesische talen, waarbij een woord geheel of gedeeltelijk wordt herhaald om een nieuw woord of begrip te maken. Een voorbeeld uit het Indonesisch: terang = helder, terterang = helderst. En daarmee samenhangend: terang-terangan = openlijk, ronduit, berterang-terang = eerlijk spreken en berterang-terangan = eerlijk zijn tegen/met elkaar. Woorden in Austronesische talen kunnen dus erg lang worden.

Naast reduplicatie, agglutinatie, open lettergrepen en weinig (mede)klinkers kennen de talen van deze familie, net als de Dravidische talen, het ‘clusiviteitsonderscheid’ en bezigen sommige Austronesische talen een sociaal vocabulaire dat vergelijkbaar is met de taalniveaus van het Japans.

Mysteries

Voor liefhebbers van taal en cultuur is Oceanië uiterst interessant. Vele talen zijn nog niet beschreven en andere, zoals de taal en cultuur op Paaseiland, stellen historici en taalkundigen voor raadsels. Natuurlijk prikkelen de monumentale stenen beelden de fantasie, maar houten plankjes met het rongorongo-schrift zijn even boeiend: vormen deze de schriftelijke vorm van het Rapanui of waren het versierselen en geheugensteuntjes?

Ik blijf nog even ronddobberen op de Stille Oceaan en in de volgende afleveringen van De Talenreis duik ik dieper in een paar Austronesische talen.

Bronnen:

De Grote Taalatlas
Austronesische talen (Wikipedia)
Austronesische taalfamilie (Ethnologue)
Vanuatu - geschiedenis (Landenweb)
Lapita culture (Engelstalige Wikipedia)
Reduplicatie - woordenlijst Indonesisch

Hoe vinden klanten jou?

Door Silvie van der Zee

Om een succesvol bedrijf te hebben, is het van vitaal belang dat je genoeg klanten hebt. Vorige keer heb ik geschreven over hoe je je ideale klant kunt vinden, maar nog beter is het als zij jou vinden. Hoe zorg je daarvoor?

Marco Bouman van de site Ondernemen en Internet beschreef het als volgt: het draait om 1. bekendheid, 2. vertrouwen en 3. conversie.

1. Bekendheid 

 Zorg dat je zichtbaar bent. Al eerder schreef ik hoe je als vertaler sociale media kunt inzetten om je online zichtbaarheid te vergroten. Het is belangrijk dat je goed bereikbaar bent op Facebook, Twitter, LinkedIn en je eigen website, zodat potentiële klanten gemakkelijk contact met je kunnen opnemen. Dit is ook de ideale plek om te laten weten dat je weer beschikbaar bent voor nieuwe opdrachten. Bovendien kunnen mensen jouw bericht gemakkelijk delen of retweeten, zodat nog meer mensen weten dat je ze van dienst kunt zijn.

Blog

Als je wilt, kun je op je website een blog beginnen waarop je wekelijks schrijft, bijvoorbeeld over taalkwesties of wat je zoal meemaakt als vertaler. Zo zorg je voor steeds nieuwe content op je site, wat je vindbaarheid in Google vergroot. Om nog beter gevonden te worden door Google, kun je je verdiepen in SEO: Search Engine Optimization. Het voert te ver om daar in dit artikel dieper op in te gaan, maar er is genoeg over SEO geschreven, waaronder ook het boek Search Engine Optimization voor Dummies, waarin SEO in simpele bewoordingen wordt uitgelegd.

2. Vertrouwen

Over vertrouwen heb ik in de vorige editie ook al geschreven. Als je nieuwe mensen ontmoet, zorg er dan eerst voor dat je een relatie met ze opbouwt, voordat je ze tot klant en vervolgens tot ambassadeur probeert te maken.

Netwerken

Het ontmoeten van nieuwe mensen, potentiële klanten, kun je doen door een netwerk op te bouwen. Want als je netwerk groeit, heb je toegang tot heel veel mensen. Dit zijn niet per se de mensen uit je eigen netwerk, maar het kunnen ook mensen zijn die zij weer kennen. Maak gebruik van het netwerk van je netwerk!

Om je netwerk te vergroten kun je naar netwerkevenementen gaan. Deze worden bijvoorbeeld georganiseerd door de Kamer van Koophandel of Open Coffee. Online netwerken kan ook, bijvoorbeeld op sites als www.translatorspub.com, www.translatorscafe.com of www.proz.com, maar dit heeft als nadeel dat het moeilijker is om vertrouwen op te bouwen bij je potentiële klanten. Een voordeel van online netwerken is wel dat je meer mensen kunt bereiken met minder moeite.

3. Conversie

Dat de klant jou heeft gevonden, betekent niet dat je zelf niets hoeft te doen. Het belangrijkste wanneer je nieuwe mensen hebt ontmoet, is het contact na afloop. Probeer zo snel mogelijk na de ontmoeting te mailen of te bellen. Zo houd je contact met je potentiële klanten en zullen ze eerder aan je denken als ze een vertaler nodig hebben.

Wil je meer lezen over hoe je klanten aantrekt, dan beveel ik het boek “Laat de klant naar je toekomen” van Erno Hannink aan. Ook op zijn site kun je veel lezen over ondernemerschap.


Bronnen

Erno Hannink “ Laat de klant naar jou komen”, A.W. Bruna, 2009. ISBN 9789022959459.

Peter Kent “Search Engine Optimization for Dummies” , John Wiley & Sons Inc, 2012. ISBN 9781118336854

Marco Bouwman “Ondernemen en Internet

Kamer van Koophandel “Hoe kan ik netwerken

Open Coffee “Het informele ondernemersnetwerk van Nederland en België

Translatorspub

Translatorscafe

Proz.com

Erno Hannink “Klanten aantrekken

vrijdag 28 september 2012

TEDtalks

Van de redactie

Wij hebben een interessante website voor je gevonden: TED. De site staat vol met filmpjes van mensen die volgens eigen zeggen van de website “waardevolle ideeën verspreiden”. De opnamen worden gemaakt bij de jaarlijkse TED-conferenties.

Een filmpje dat zeker de moeite waard is, is de TEDtalk van Patricia Ryan, docente Engels in Dubai. Zij vindt dat de globalisering van het Engels een begrijpelijk, maar betreurenswaardig proces is, omdat de vermindering in de diversiteit van talen ook de diversiteit van ideeën beïnvloedt.

In deze editie van Vertalersnieuws inspireren we je in het vinden van de ideale klant en reizen we af naar Japan. Gastschrijver Vincent Vitters informeert ons over een aansprakelijkheidsverzekering en een informatieve site over dit onderwerp voor tolken en vertalers. Zo hopen wij je steeds op nieuwe ideeën te brengen.

Veel kijk- en leesplezier met deze editie van Vertalersnieuws.

Patrycia Ryan - Don't insist on English!Erin Mckean - The joy of LexigographyPatricia Kuhl - The linguistic genius of babies
Bron:
TED

De Talenreis: het Japans

Door Sigrid Lensink-Damen

In deze aflevering ga ik dieper in op het Japans en de relatie van het Japans met de Altaïsche talen. Het is namelijk nog maar de vraag of het Japans wel een Altaïsche taal is. Verder associëren mensen het Japans vaak met het Chinees en andersom, maar is dat wel terecht?

Altaïsche talen

Eerst iets over de Altaïsche talen. De Altaïsche taalfamilie is globaal te vinden in Noord-Azië en valt uiteen in de Micro-Altaïsche en Macro-Altaïsche talen, waaronder ook het Japans wordt gerekend. Na het indelen van de talen die in Europa en Azië worden gesproken in de Indo-Europese en Zuid- en Zuidoost-Aziatische taalfamilies, blijven er nog een paar taalgroepen over. Dit zijn het Turks, het Mongools en het Toengoezisch, maar ook het Koreaans en het Japans. Alle vijf de talen worden gerekend tot de Altaïsche talen, maar klopt dat wel?

Er is nog geen afgebakende definitie van de deze taalfamilie, omdat taalkundigen het hierover nog niet eens zijn geworden. Horen het Koreaans en het Japans nou wel of niet bij de Altaïsche talen en wat is de verwantschap tussen de vijf talen? Het zijn twee onderwerpen, waarover verhitte debatten worden gevoerd. Je zou kunnen zeggen dat de Altaïsche taalfamilie een vergaarbak is van taalgroepen die niet bij andere families in te delen zijn. Natuurlijk is dit wat kort door de bocht, maar de paar overeenkomsten tussen de taalgroepen (zoals agglutinatie, vocaalharmonie en de volgorde van het onderwerp en gezegde in de zin) zijn onvoldoende criteria om de talen definitief tot eenzelfde taalfamilie te rekenen.

Vreemde eend

Het Japans is de vreemde eend in de bijt. Zowel binnen de Altaïsche taalfamilie alsook op zichzelf staand. Het Japans heeft een schrift dat op het Chinees lijkt en daar grotendeels op gebaseerd is, maar Chinezen kunnen het Japans niet verstaan en nauwelijks lezen. Er zijn maar weinig overeenkomsten tussen het Chinees en het Japans, zeker sinds het begin van de moderne tijd. In de 8e eeuw bestond er nog een Chinees-Japanse mengvorm, die kanbun werd genoemd, wat de enige connectie tussen de twee totaal verschillende talen was.

Syllabenschriften

Het Japans heeft naast het Hanzi-schrift, het Chinese karakterschrift dat in het Japans Kanji heet, nog twee andere schriftsoorten in gebruik om de specifieke eigenschappen (zoals vervoegingspartikels, die het Chinees niet kent) van de taal te kunnen weergeven.

Deze twee andere schriften heten het Hiragana- en Katakana-schrift (of gezamenlijk kana) en zijn syllabenschriften. Dit betekent dat een teken een lettergreep of klank voorstelt in plaats van een letter.

Het Hiragana is een fonetisch schrift en is vrij gemakkelijk te leren. Via dit schrift leren kinderen in Japan lezen en schrijven. Het Katakana wordt gebruikt om buitenlandse woorden te translitereren, maar ook om een woord te benadrukken, klanknabootsing weer te geven en soortnamen van planten en dieren te beschrijven.

Taalniveaus

Een fenomeen dat in het Japans heel normaal is, maar dat sprekers van het Indo-Europees niet kennen, vormen de taalniveaus, of registers. Er zijn er drie: laag, middel en hoog. Ze hebben alle drie een eigen vocabulaire. Het ‘hoge’ register wordt gesproken tegen mensen die een hogere rang hebben, hoger op de sociale ladder staan of een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is een vorm van beleefdheid; eentje die wel ver is doorgevoerd.

Sterke taal-cultuurverhouding

Het Japans is een bijzondere taal en Japan heeft ook een bijzondere cultuur. Het land bestaat uit vele eilanden en is van de 17e tot halverwege de 19e eeuw afgesloten geweest van buitenlandse invloeden. Door die geïsoleerde ligging kon de taal op zichzelf ontwikkelen en bleven vele cultuuruitingen behouden, bijvoorbeeld het dragen van de kimono, de theeceremonie en de samoerai.

Een cultuurtrekje dat direct in de taal tot uiting komt, is de zogenaamde ‘eercultuur’ of ‘schaamtecultuur’. Deze eercultuur speelt een grote rol in het leven van de Japanner. De eer kan op talloze manieren worden geschonden, zo kun je iemand beledigen door de verkeerde aanspreekvorm te gebruiken (een directe link tussen taal en cultuur!) of kun je een fout maken die niet alleen betrekking heeft op jezelf maar je hele sociale omgeving (familie of werkkring). Een Japanner zal zich daarom nooit zo direct uitdrukken als wij hier in het westen gewend zijn, want hij zou zijn gesprekspartner wel eens kunnen beledigen.

Als je meer wilt weten over Japan, de cultuur en de taal, neem dan eens een kijkje op www.uchiyama.nl, een website van een Nederlandse Japan-liefhebber.

De volgende keer zet ik de reis voort naar Oceanië.

Bronnen:

De Grote Taalatlas
Altaïsche talen (wikipedia)
Japans (wikipedia)
Japanese language (wikipedia, Engelstalige pagina's)
Japans volgens Japan Guide
Meer over de Japanse taal (Engelstalige site)
Over het Hiragana (wikipedia)
Over het Katakana (wikipedia)
Japans en Japanse vertalingen
Over de Japanse eercultuur volgens uchiyama.nl

Business Bootcamp deel 3: de ideale klant

Door Silvie van der Zee

In vorige edities van Vertalersnieuws heb ik je al verteld over mijn bezoek aan de Business Bootcamp van Open Circles Academy. Dit keer vertel ik je graag wat ik dat weekend geleerd heb over hoe we onze ideale klant kunnen vinden. En willen we dat niet allemaal?

Vind je ideale klant

Om de ideale klant te vinden is het belangrijk eerst bij jezelf te rade te gaan. De meeste vertalers zijn al gespecialiseerd in een bepaalde taal en een bepaald vakgebied. Hoe specifieker je doelgroep, hoe minder concurrentie je hebt. Zoals Nisandeh Neta tijdens de Business Bootcamp zei: “Be the biggest fish in the pond, but choose a small pond.” Als je een expert bent in je niche, zullen je potentiële klanten eerder naar je toe komen. Je laat je schoenen toch ook niet repareren in de supermarkt? Nee, je gaat naar de expert, de schoenmaker.

Omschrijf je ideale klant

De ideale klant is een klant die met jou in zee gaat en vervolgens steeds terugkomt. Daarnaast houdt hij zich aan zijn afspraken, bijvoorbeeld over het aanleveren van teksten en op tijd betalen. Om de ideale klant te vinden, is het belangrijk om deze eerst voor jezelf te beschrijven. Wat voor soort klant zou je willen? Een bedrijf of een individu? Als je voor een bedrijf gaat: is dit een groot of klein bedrijf, in welke sector of branche is het bedrijf actief? Voor particulieren geldt: voor wie wil je werken? Wil je bijvoorbeeld voor studenten werken of voor auteurs? Houd bij het afbakenen van je doelgroep ook je eigen specialisatie in gedachten.
Als je de ideale klant hebt omschreven, is deze gemakkelijker te vinden. Je weet dan immers waar je het beste kunt zoeken (studenten vind je op de universiteit, wil je reisgidsen vertalen dan neem je contact op met een uitgeverij van reisgidsen, etc).

Ambassadeurs

Iets anders wat ik heb op de Business Bootcamp heb geleerd, is het principe van ambassadeurschap. Maak van vreemden vrienden, van vrienden klanten en van klanten ambassadeurs. Dit houdt in dat je niet direct iets moet verkopen aan potentiële klanten, maar dat je beter eerst een relatie met hen kunt opbouwen. Je hebt dan van een vreemde een vriend gemaakt. Als je een goede relatie hebt, kun je ze benaderen om jouw diensten als vertaler aan te bieden. Zo maak je van je vriend een klant. Heb je een klant eenmaal binnengehaald, zorg er dan voor dat je hem ook behoudt. Dit kan door het principe ‘overdeliver and overpromise’ toe te passen, met andere woorden: zorg dat je meer doet dan je hebt beloofd. Bijvoorbeeld: lever de tekst een dag eerder dan verwacht. Zo maak je de klant blij en zal hij aan je denken bij een volgende vertaalopdracht.

Vraag om aanbevelingen

Vraag je tevreden klanten ook om een aanbeveling, bijvoorbeeld op LinkedIn. Aanbevelingen zijn een goed marketinginstrument, want klanten zoeken naar iemand die goed is en dat al bewezen heeft. Als eerdere klanten tevreden zijn, dan zal je wel een goede vertaler zijn, toch? Een tevreden klant schrijft graag een aanbeveling voor je.

Zo maak je van klanten ambassadeurs

Als een klant tevreden is, vertelt hij dit waarschijnlijk ook aan anderen, bijvoorbeeld collega’s, die misschien ook wel voldoen aan jouw omschrijving van de ideale klant: je klant is dan opnieuw je ambassadeur geworden. Zo komen de klanten vanzelf naar je toe en hoef je zelf minder hard naar nieuwe klanten te zoeken.

Klantenbinding door uitstekende service

Tot slot, mocht het voorkomen dat een klant niet tevreden is, vraag dan altijd waarom. Zo kun je eventuele fouten herstellen en kun je ervoor zorgen dat dit de volgende keer niet meer voorkomt. Zo laat je zien dat je naar de klant luistert en houd je hem tevreden. En tevreden klanten leveren nieuwe klanten op. Over hoe klanten jou het beste kunnen vinden, zal ik de volgende keer schrijven.

Translators Unite komt met speciale aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

[Persbericht]


Vught, 20 september 2012 - In maart van dit jaar stond Vincent Vitters, als een moderne, geëmancipeerde man, de was te strijken en vroeg hij zich ondertussen af hoe het gesteld was met de aansprakelijkheidsverzekering van het vertaalbureau van zijn ouders. Nadat hij de strijkwerkzaamheden had afgehandeld, begon hij de verschillende polissen door te spitten. Hij kwam tot zijn grote schrik tot de conclusie dat de afgesloten polis een groot gedeelte van het risico dat vertalers en tolken lopen ongedekt laat. Maar hoe zat het dan bij een schadeclaim? Hoe gaan de vertalers waarmee wij samenwerken om met aansprakelijkheid?

Rondvraag

Om hier achter te komen heeft hij een rondvraag gehouden onder vertalers en tolken en kwam hij tot een aantal bevindingen:
- Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat het vertaalbureau waar zij voor werken aansprakelijk is en niet de vertaler;
- Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat hun leveringsvoorwaarden hen beschermen;
- Veel vertalers en tolken weten niet in welke opzichten de verschillende verzekeringen die worden aangeboden van elkaar afwijken;
- De meeste vertalers en tolken hebben helemaal geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De site Translators Unite informeert

Uit Vincents verbazing hoe weinig kennis over aansprakelijkheid en hantering van leveringsvoorwaarden hijzelf en veel branchegenoten hebben, ontstond het idee om Translators Unite op te richten, met als missie vertalers en tolken bij te praten over dit onderwerp. In zijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen heeft hij als eerste stap samen met Rick Guitjens (eigenaar van Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer) de site www.translatorsunite.nl opgezet, waarin deze onduidelijke en ingewikkelde materie wordt uitgelegd. Op 1 oktober aanstaande wordt de website officieel gelanceerd.

Speciale beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Maar daar hield het niet op. In samenwerking met Nationale Nederlanden, Nedasco en Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer heeft Vincent een specifieke beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld. Deze is qua dekking, hantering van leveringsvoorwaarden en eigen risico volledig afgestemd op onze branche, en kost bovendien dankzij collectieve inkoop maar € 33,25 per maand. De scherpste premie op dit moment in Nederland voor de geboden dekking, volgens Vincent.

Presentatie NGTV-taalkring
Noord-Oost Brabant,
20 sept 2012
Vincent en Rick geven op dit moment ook presentaties bij verschillende taalkringen en verenigingen voor tolken en vertalers.

De presentaties zijn vrijblijvend en in veel gevallen kan men PE-punten krijgen. Heeft u interesse in een presentatie, neemt u dan contact op met Vincent via info@translatorsunite.nl.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid en het hanteren van leveringsvoorwaarden op www.translatorsunite.nl. Daar kunt u ook online de polis afsluiten.

--
Dit was een persbericht van Translators Unite. Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.

vrijdag 31 augustus 2012

Bezoek de boekvertalers op Manuscripta

Ontvangen uitnodiging van de club boekvertalers


Op zondag 2 september staan de boekvertalers, net als vorige jaren, weer met hun bakfiets op het buitenterrein van Manuscripta. Er zijn de hele dag vertalers aanwezig om over hun werk te vertellen. Kom langs bij onze partytent, speel het Vertalersspel en win een boekenbon!

Manuscripta, de jaarlijkse opening van het boekenseizoen, 1 & 2 september 2012, Westergasfabriek Amsterdam.

--
Bedankt Josephine Ruitenberg voor deze uitnodiging.

De Talenreis: Het Chinees

Door Sigrid Lensink-Damen

In deze aflevering van De Talenreis belicht ik de taal die op nummer één staat van de wereldranglijst meeste sprekers: het Chinees. Deze taal wordt door 1,2 miljard mensen gesproken. Toch bestaat ‘het Chinees’ als zodanig niet.

Chinese dialecten

De term ‘het Chinees’ is nogal misleidend voor een taal die uiteenvalt in 10 ‘dialecten’ die onderling net zo verschillen als het Nederlands van het Deens. Daarom worden ze ook wel de Chinese talen genoemd. De taal die iedereen gemakshalve met het Chinees aanduidt en die door 880 miljoen mensen wordt gesproken, is één van deze 10 ‘dialecten’: het Mandarijn, ook wel het standaardmandarijn genoemd. Deze taal is de officiële taal van de Volksrepubliek China en Taiwan. In Singapore is standaardmandarijn één van de officiële talen, naast het Maleis, Engels en Tamil.

De overige Chinese talen zijn het Xiang, het Gan, het Hakka (of Ke), het Wu, het Min en het Kantonees (of Yue) en verder zijn er nog het Jin, het Pinghua en het Hui. De talen zijn veelal verbonden aan een bepaalde provincie in China. Het Kantonees is een waar exportproduct: dat wordt gesproken door de Chinese diaspora in de hele wereld. Chinezen in Zuidoost-Azië spreken Hakka of het Tewchow, twee dialecten van het Kantonees.

Orakelbotten

De Chinese talen behoren tot de Sino-Tibetaanse taalfamilie en zijn al millennia oud. Er zijn schriften gevonden die van 2500 jaar geleden dateren. Nog oudere Chinese tekens zijn gevonden op zogenaamde orakelbotten.

Orakelbotten zijn schouderbladen van runderen, schapen of zelfs mensen en later van de platte delen van het schild van zoetwaterschildpadden die zieners in het vierde millennium voor Christus gebruikten om de toekomst te voorspellen. Dit werd gedaan door het schouderblad of schild met een hete pook te bewerken. Uit de barsten die daardoor ontstonden, werd een van tevoren gestelde vraag beantwoord.

In de loop van de 13e eeuw voor Christus werden er tekens op de orakelbotten gekerfd, die informatie gaven over de inhoud van de voorspelling, wie de voorspeller was en wie de vrager. Deze inscripties vormen de oudste geschreven bron van onze kennis van de Chinese geschiedenis.

Eigenschappen van het Chinees

Met de ‘eigenschappen van het Chinees’ bedoel ik in dit geval de eigenschappen van het Mandarijn. Voor de eigenschappen van de andere Chinese talen verwijs ik je door naar Wikipedia.

Het Mandarijn is een isolerende taal. Dit betekent dat de woorden niet verbogen of vervoegd worden, er geen enkel- en meervoudsvormen zijn en naamvallen niet bestaan. Om toch onderscheid te maken in verschillende situaties, of om aan te geven of iets nu plaatsvindt of in het verleden is gebeurd, gebruikt de Mandarijnsprekende Chinees hulpwoorden. Een zin als wŏ kàn nĭde shū kan betekenen: ik lees/las jouw boek(en). Uit de context moet blijken welke betekenis wordt bedoeld. Het woordje ‘le’ achter de werkwoordsvorm kàn geeft in dit geval aan dat de handeling voltooid is: ik heb jouw boek(en) gelezen (wŏ kàn-le nĭde shū).

Een zeer bekend verschijnsel in het Chinees zijn de toonhoogtes waarop een woord kan worden uitgesproken. Dit kenmerk hebben overigens alle Chinese talen, waarbij het Mandarijn de eenvoudigste versie heeft met vier verschillende toonhoogtes. Het Kantonees heeft er zes en andere Chinese talen zelfs nog meer.

De toon en intonatie van het gesproken woord zijn erg belangrijk bij een taal die verder geen vervoegingen of verbuigingen heeft; de toon geeft betekenis aan. Zo heeft ‘shi’ verschillende betekenissen als je het op verschillende toonhoogtes uitspreekt en kun je er zelfs een heel verhaal mee vertellen.

Karakters

Het ‘shi’ van hierboven wordt in elke betekenis anders geschreven; iets wat verloren zou gaan als je de Chinese karakters zou omzetten naar een latijns schrift. Alle Chinese talen worden dan ook met het Hanzi, Chinese karakters, geschreven.

De karakters kunnen onderverdeeld worden in vijf categorieën (ideogrammen, pictogrammen, samengestelde ideogrammen, fonogrammen en leenkarakters, zie voor een uitgebreide uitleg Wikipedia). De karakters vormen het teken. Eén woord kan verschillende tekens omvatten. Een Chinees moet minimaal 1500 karakters (van de ruim 12.000) uit zijn hoofd kennen om de strekking van een krant te kunnen begrijpen. Een afgestudeerde Chinees kent gemiddeld 7000 karakters. Ter vergelijking: een hoogopgeleide Nederlander kent (passief) zo’n 60.000 woorden.

De ingewikkelde vorm van de karakters maakt dat ‘slechts’ 92% van de bevolking goed kan lezen en schrijven. Voormalig dictator Mao Zedong heeft ervoor gezorgd dat de karakters werden vereenvoudigd, zodat meer mensen konden lezen en schrijven.

Chinese woorden in het Nederlands

Heeft het Nederlands Chinese leenwoorden, anders dan de menukaart van de afhaalchinees? Ja. Denk aan yin en yang, fengshui en Dalai Lama, die min of meer hun Chinese vorm hebben behouden. Maar een woord als ‘thee’ komt ook uit het Chinees.

En wat hebben ketchup en ketjap met elkaar gemeen? Beide woorden stammen af van het Chinese ‘koe tsiap’ (vissaus), een variant van het Chinees dat op Amoy werd gesproken. Ketchup is (veranderd in tomatensaus) volgens de taalregels van het Engels de verbastering van ‘koe tsiap’ en is recent door een bekende sausfabrikant in onze taal gekomen. Ketjap (veranderd in sojasaus) kwam via Maleisië met de VOC mee naar Nederland.
En wat is dan vissaus? ‘Yu lu’. Nu weet je weer wat je op tafel hebt staan.

De Talenreis verblijft nog even in het Verre Oosten. De volgende keer gaan we naar Japan.

Bronnen:

De Grote Taalatlas
Het Chinees volgens Kennislink
Het orakelbot
De Chinese talen volgens Wikipedia
Over vissaus
Chinese leenwoorden in het Nederlands
Meer woorden maken de tekst beknopter - NRC

Wat u kunt leren van de Business Bootcamp

Door Silvie van der Zee

In de vorige Vertalersnieuws vertelde ik u over de Business Bootcamp (BBC) van Open Circles Academy. Dit keer ga ik wat dieper in op de inhoud van de cursus.

Bootcamp-docent en organisator Nisandeh Neta heeft de hele cursus gestructureerd rond een zelfbedacht systeem: MG-SPI: Mindset, Goals, Strategy, Planning en Implementation. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

Mindset

In de Business Bootcamp (BBC) leer je dat je niet meer moet denken als een werknemer, maar als een ondernemer. Als werknemer leer je om tussen 9 en 5 hard te werken en uit te voeren wat je door je baas verteld wordt. Als ondernemer ben je eigen baas. Dit betekent dat je betaald wordt voor je afgeleverde werk, niet je tijd, zoals een werknemer (elke werkdag 8 uur per dag, hoe productief of onproductief je ook bent).

Je zult moeten leren dat er geen financiële zekerheid is als ondernemer en je moet leren om kansen niet alleen te zien en te grijpen, maar ook zelf te creëren. Een ondernemer kan geen afwachtende houding aannemen, maar moet zelf op zoek naar kansen, want anders komt er geen brood op de plank.

Goals

Als ondernemer is het belangrijk om doelen te stellen. Werknemers kunnen persoonlijke doelen hebben, maar bepalen niet de doelen van het bedrijf. Als ondernemer ben je je bedrijf, dus moet je zelf je (zakelijke) doelen stellen.

Stel deze doelen op een positieve manier, bijvoorbeeld “Ik heb al mijn schulden afbetaald” in plaats van “Ik heb geen schulden meer;” dit past beter bij een positieve mindset. Zorg daarnaast voor zowel korte- als langetermijndoelen. De kortetermijndoelen zorgen ervoor dat je je langetermijndoelen in stapjes bereikt. Bovendien motiveert het als je merkt dat je een doel behaald hebt.

Vertel anderen over je doelen, want alleen doelen stellen is niet genoeg om ze ook te behalen. Door anderen over jouw doelen te vertellen, creëer je voor jezelf een stok achter de deur en word je gestimuleerd om aan de slag te gaan om je doelen te behalen. Daarnaast kunnen anderen je helpen als ze weten waar je mee bezig bent.

Strategy

Nisandeh Neta is ervan overtuigd dat je eerst moet geven voordat je kunt ontvangen. Daarom zijn Business Bootcamp en nog een paar andere introductiecursussen gratis. Ook geeft hij gratis videocursussen weg en plaatst hij elke week nieuwe, gratis artikelen op de site van BBC. Daarna ontvangt hij inkomsten van de mensen die zijn vervolgcursussen gaan volgen.

Hoe werkt dit voor jouw bedrijf? Stel, je wilt een boek vertalen en je moet de uitgever overtuigen om met jou in zee te gaan. Vertaal dan enkele pagina’s of het eerste hoofdstuk gratis en ga pas onderhandelen als hij tevreden is. Zo kunnen je opdrachtgevers ontdekken hoe goed je bent, zonder dat het ze wat gekost heeft. Ze lopen geen enkel (financieel) risico, dus waarom zouden ze je niet een kans geven om je te bewijzen?

Naast het gratis weggeven van je dienst of product, leer je in de Business Bootcamp ook hoe je het beste je marketingstrategie kunt bepalen, hoe belangrijk netwerken is en hoe je je product of dienst onderscheidend maakt.

Houd bij het bepalen van je zakelijke strategie altijd je doelen in gedachten. Als je alleen voor buitenlandse opdrachtgevers werkt, is het niet nodig om naar plaatselijke KvK-netwerkborrels te gaan, maar kun je beter online actief zijn met je marketing, bijvoorbeeld via Linkedin of sociale media.

Planning

Als je eenmaal je doelen en strategieën hebt bepaald, is het tijd om een planning te maken. Het is belangrijk dat je je aan de planning houdt, want anders behaal je je doelen nooit: “als je faalt om te plannen, dan plan je om te falen” (Benjamin Franklin).

Neem elke dag een paar minuten de tijd om je dag te plannen en schrijf deze planning ook op. Je kunt een planning wel in je hoofd hebben zitten, maar als je hem opschrijft hoef je er niet meer aan te denken en maak je ruimte in je hoofd voor andere dingen. Ook is de kans kleiner dat je wat vergeet, want je kunt helaas maar een beperkt aantal dingen onthouden. Bovendien is het makkelijker een planning op papier aan te passen, dan uit je hoofd.

Houd bij het plannen je einddoel in gedachten en plan dan als het ware ‘achteruit.’ Probeer ook ruim te plannen, zodat er ruimte is voor eventuele tegenvallers, spoedjes of andere ongeplande zaken. Op deze manier heb je genoeg tijd ingepland voor je opdrachten en zul je niet snel in tijdnood komen.

Implementation

Nu je de juiste mindset, de juiste doelen, de juiste strategie en een goede planning hebt, is het tijd om aan de slag te gaan: implementatie! Want als je niet uitvoert wat je hebt bedacht, kom je nergens.

Dit is het moeilijkste gedeelte. Implementatie betekent beslissen, actie ondernemen, feedback verwerken en corrigeren. Begin meteen, want van uitstel komt afstel. Wees niet bang om je klanten te benaderen en ze te vragen wat ze van jouw diensten vinden en hoe het wellicht beter kan. Zodra je dat hebt gedaan, verwerk je deze feedback meteen, zodat je meer tevreden klanten krijgt. En hoe meer tevreden klanten, hoe beter het gaat met jouw bedrijf!Bron
De website van Business Bootcamp

Beter zoeken met Google

Door Cas Jamin

Ik googel, jij googelt, wij googelen… Googelen is al helemaal ingeburgerd in de Nederlandse taal en iedereen doet het.  In 2011 verwerkte Google wereldwijd gemiddeld een miljard zoekopdrachten per dag. Vaak leveren die zoekopdrachten een enorme lijst op aan niet allemaal even relevante resultaten. Tijd om eens aandacht te besteden aan de kwaliteit van de zoekopdracht.

Formulering van je zoekopdracht

De Google-zoekmachine is een doorzoekbare index van de inhoud van miljarden webpagina’s. Met een zoekopdracht laat je Google webpagina’s uit zijn index selecteren waarin jouw zoektermen voorkomen.

Om via Google het antwoord op een vraag te vinden, kun je het beste proberen om je te verplaatsen in het taalgebruik van bronnen met een antwoord op je vraag. Hoe specifieker je kennis van het taalgebruik op relevante webpagina's, hoe gerichter je kunt zoeken. Een vakspecifieke term kan bijvoorbeeld dusdanig uniek zijn dat je heel gericht kunt vinden wat je zoekt.

De lading van je zoektermen

Het is goed om je bewust te zijn van de lading van je zoektermen. Woordkeuze is van grote invloed op de bronnen die je vindt. Een algemene term levert bijvoorbeeld al een ander resultaat op dan een medische term. Probeer wanneer je onderzoek doet, zoekopdrachten neutraal te formuleren, en probeer vooral verschillende zoekopdrachten uit.

Het is ook een goede gewoonte om het antwoord dat je verwacht niet in je zoekopdracht te leggen. Doe je dit wel, dan is er sprake van "confirmation bias". Je vraagt dan eigenlijk om een bevestiging van je eigen verwachtingen.

Woordvolgorde, hoofdletters en leestekens

Over het algemeen geeft Google het meeste gewicht aan webpagina’s waarin veel van de zoektermen in de ingegeven volgorde voorkomen. En ook voor Google staat er iets anders als je twee woorden omdraait. Hoofdletters en de meeste leestekens worden altijd genegeerd.

Zoekoperatoren

Zoekoperatoren zijn speciale instructies voor de zoekmachine die je kunt meegeven in je zoekopdracht. Als je deze zoekoperatoren slim combineert, kun je heel gericht zoeken.

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste zoekoperatoren, waarna ik verder ga met de opbouw van zoekresultaten, handige zoekfilters en bijzondere zoekopdrachten en zoekfuncties.

Voor nog veel meer zoekoperatoren verwijs ik naar de bronvermelding.

OR

Pagina's met één van de twee of beide termen.
Let op de spatie voor en na de operator.
[zoekterm 1] OR [zoekterm B]

Deze operator is erg handig om tegelijkertijd met verschillende synoniemen of spellingvarianten te zoeken.

Bijvoorbeeld:
holiday OR vacation
bycycle OR cycle

Aanhalingstekens (" ")

Met aanhalingstekens kun je zoeken naar een exacte woordgroep, bijvoorbeeld een citaat. De tekst tussen de aanhalingstekens geldt dan als één zoekterm. Op een zoekterm tussen aanhalingstekens kun je weer alle andere zoekoperatoren loslaten.

Je kunt bijvoorbeeld aanhalingstekens plus het woordje 'origin' gebruiken om de herkomst van het volgende citaat uit het drukwezen te achterhalen: origin "The quick brown fox jumped over the lazy dog"

AND

Alleen webpagina's met term A en term B.
[zoekterm 1] AND [zoekterm B]
Let op de spatie voor en na de AND operator.

intext:

Hiermee weer je alle zoekresultaten die een bepaalde zoekterm niet bevatten.

intext:[vereiste zoekterm]

Tussen deze operator en de vereiste zoekterm komt geen spatie.

Bijvoorbeeld:
intext:"clone backup" software OR tools

Met deze zoekopdracht vraag je specifiek om clone backup software of tools. De essentiële woordgroep "clone backup" is als geheel een verplichte zoekterm, door de operator intext: te combineren met aanhalingstekens.

De zoektermen "software" en "tools" zijn in deze ICT-context zo'n beetje synoniem. Met de OR operator vind je zowel bronnen die spreken van "software", als bronnen die spreken over "tools".

Koppelteken (-)

Hiermee filter je webpagina's uit de zoekresultaten waarin een bepaalde term voorkomt. Dit is handig als je merkt dat een bepaalde term kenmerkend is voor de irrelevante zoekresultaten die je krijgt.

Aan het begin van de uit te filteren term komt een koppelteken, zonder spatie tussen het koppelteken en de uit te filteren term: -[uit te filteren term]

site:

Met deze operator zoek je alleen naar webpagina's binnen een bepaalde website (site:vertalersnieuws.blogspot.nl) of binnen een bepaald domein (site:org of site:.org).

De pagina met zoekresultaten

De pagina met zoekresultaten biedt veel nuttige aanwijzingen over de aard van de gevonden bronnen en welke trefwoorden je nog meer of beter kunt gebruiken om je zoekopdracht toe te spitsen.

Een zoekresultaat is als volgt opgebouwd:
1. Titel met link
2. Webadres
3. Stukje(s) tekst waarin je zoektermen voorkomen; gescheiden door een beletselteken (…).  De zoektermen worden daarin gemarkeerd als vette tekst.
5. Eventueel een zoekveld om rechtstreeks te zoeken binnen een grotere website.
6. Eventueel links naar de verschillende onderdelen van een grotere website.

Als je de informatie op de pagina met zoekresultaten goed weet te benutten kun je direct een stuk effectiever zoeken.

Filters

Na het versturen van een zoekopdracht kun je de resultaten verder toespitsen door te filteren op mediatype (nieuws, boeken, blogs, discussies, video's, producten, apps, patenten) of publicatiedatum. Zie voor de filteropties de kolom links naast de zoekresultaten en de zwarte menubalk boven in beeld.

Kleurfilter afbeeldingen

Als je naar afbeeldingen zoekt, kun je filteren op kleur. Dit biedt verrassende mogelijkheden. Zoek je bijvoorbeeld naar diagrammen, die veelal een witte achtergrond hebben? Of zoek je naar actiefoto's van sporters in het grasveld? Met het kleurfilter erbij is dit een fluitje van een cent.

Bijzondere zoekopdrachten

 

Definities opzoeken

Snel een definitie van een bepaald woord vinden is gemakkelijk met de zoekopdracht define[spatie][te definiëren term]. Bijzonder is dat je op deze manier ook definities kunt vinden van termen die niet in het woordenboek voorkomen.

Berekeningen en conversies

Als je een rekensom ingeeft als zoekopdracht, krijg je het antwoord op de rekensom terug. Omrekenen kan ook, met het magische woord in ertussen: 1 mijl in kilometer = 1,6 KM.

Gerelateerde afbeeldingen zoeken

Google kan zoeken naar vergelijkbare afbeeldingen. Hiervoor klik je op de link "vergelijkbaar" die verschijnt als je de muisaanwijzer op een gevonden afbeelding plaatst.

Een afbeeldingsbestand als zoekopdracht

Bij Google Afbeeldingen kun je een afbeeldingsbestand uploaden, om Google vergelijkbare afbeeldingen op het web te laten zoeken. Sleep hiervoor een afbeeldingsbestand van je computer naar het zoekveld op de Google-zoekpagina.

Op deze manier kun je bijvoorbeeld de naam van een gebouw dat je eerder fotografeerde opzoeken of meer informatie krijgen over een gevonden object. Met de Google Mobile App voor smartphones kun je een foto maken en deze direct naar Google sturen.

Conclusie

Het is goed om wat meer te weten over hoe Google werkt. Je kunt dan betere zoekopdrachten formuleren en je zoekopdracht specifieker maken. Na enige oefening zul je sneller en preciezer vinden wat je zoekt.


Bronnen
Number of Google searches each day
Google Schools its Algorithm
Eerste hulp bij e-Onderzoek
Power Searching With Google online course
Google Inside Search
Google Guide

vrijdag 3 augustus 2012

Nieuw in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers: specialisaties

Door Danuta Jong, OCPE 

Het beroep van tolk en vertaler is volop in beweging: in 2009 werd het Rbtv ingevoerd, in 2010 de PE-verplichting en in 2012 werden specialisaties in het Register opgenomen. 

Op 1 mei 2012 heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) per Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’ twee specialisaties ingevoerd binnen het Rbtv:
- tolk in strafzaken
- vertaler in strafzaken

Waarom

De toevoeging van deze specialisaties is een reactie van de RvR op signalen vanuit ‘het werkveld’, en met name vanuit institutionele opdrachtgevers zoals rechtbanken, IND, Marechaussee en OM. Het is ook een onderdeel van de implementatie van de Europese Richtlijn betreffende recht op vertolking en vertaling.

 

Vermelding van specialisatie vanaf nu aan te vragen 

Inmiddels is het mogelijk een verzoek tot het vermelden van een specialisatie in te dienen. Dit kan door het invullen van een speciaal formulier (dat op de website van Bureau Wbtv te vinden is) en na het overleggen van de vereiste stukken. De vermelding van een specialisatie gebeurt voor een periode die gelijk is aan je inschrijving in het Rbtv als beëdigde tolk of vertaler. Na het verstrijken van de eerste inschrijfperiode kun je een verzoek indienen tot verlenging van de inschrijving en verlenging van de vermelding van de specialisatie.

 

Specialisatie ‘Tolk in strafzaken’ 

Voorwaarden voor vermelding van de specialisatie 

 • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal 
 • tolkvaardigheid in strafzaken 
 • minimaal 50 uur ervaring als tolk in strafzaken. Tolken bij een gehoor van de IND of tijdens een zitting van de vreemdelingenrechter (d.w.z. bestuursrechter) valt daar niet onder 

Voorwaarden voor verlenging van de vermelding van de specialisatie 

 • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht 
 • minimaal 50 uur in strafzaken getolkt te hebben. Tolken bij een gehoor van de IND of tijdens een zitting van de vreemdelingenrechter (d.w.z. bestuursrechter) valt daar niet onder 

 

Specialisatie ‘Vertaler in strafzaken’ 

Voorwaarden voor vermelding van de specialisatie 

 • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal 
 • vertaalvaardigheid in strafzaken 
 • minimaal 25.000 woorden vertaald hebben voor strafzaken. Het vertalen van bestuursrechtelijke processtukken (ook in vreemdelingrechtelijke procedures) telt hiervoor niet mee 

 Voorwaarden voor verlenging van de vermelding van de specialisatie 

 • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht
 • minimaal 25.000 woorden in strafzaken vertaald te hebben. Het vertalen van bestuursrechtelijke processtukken (ook in vreemdelingrechtelijke procedures) telt hiervoor niet mee 

Opleidingseisen voor beide specialisaties 

Kort gezegd geldt voor beide specialisaties dat men het diploma moet hebben van een taalgebonden opleiding van de SIGV én ervaring als tolk of vertaler.

Voor zover een tolk of vertaler anderszins wil aantonen te beschikken over de gevraagde kennis en vaardigheden, dan wordt aansluiting gezocht bij eindkwalificaties die de SIGV hanteert voor de taalgebonden opleidingen ‘gerechtstolk in strafzaken’ en ‘vertaler in strafzaken’.

Andere opleidingen die niet met een examen worden afgesloten, worden als niet toereikend beschouwd voor de opleidingseis.

Verplichting Permanente Educatie voor beide specialisaties 

Het vermelden van een specialisatie brengt een verplichting met zich mee wat betreft permanente educatie. Het blijft verplicht om 80 PE-punten tijdens je inschrijvingsperiode te behalen, maar elk jaar (ook als het niet om een heel kalenderjaar gaat, zie hierover de toelichting bij Artikel 3 in Bijlage 1 en 2 bij het Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’) moet je daarvan minimaal 4 PE-punten behalen met bijscholing op het gebied van strafrecht.


Bronnen: 
Bijlage 1 bij het Besluit Aanwijzen Specialisatie 
Bijlage 2 bij het Besluit Aanwijzen specialisatie
Oorspronkelijke tekst van dit artikel op de website van OCPE

Business Bootcamp

Door Silvie van der Zee

Heb je als vertaler ook last van de crisis? Krijg je minder opdrachten dan voorheen? Ga dan naar de Business Bootcamp! 

Wat is de Business Bootcamp? 

De Business Bootcamp is een tweedaags evenement voor zzp’ers die willen leren hoe ze hun bedrijf succesvoller kunnen maken. Het vindt een paar keer per jaar plaats in Nieuwegein.

Open Circles Academy De organisatie achter Business Bootcamp (ook wel BBC genoemd) is Open Circles Academy. Dit bedrijf is opgericht door Nisandeh Neta en zijn vrouw Vered, twee Israëliërs die in Amsterdam wonen en erg succesvol zijn geworden op het gebied van coaching. Omdat ze deze kennis graag wilden delen, hebben ze Open Circles Academy opgericht.

Naast de Bootcamp organiseren Neta en zijn vrouw ook vervolgcursussen. De Business Bootcamp is een introductiecursus die moet aanzetten tot het afnemen van dure vervolgcursussen.

Netwerken 

Toch is de Business Bootcamp meer dan alleen een verkoopmiddel. Je leert er heel veel, bijvoorbeeld hoe je beter kunt focussen, hoe je meer inkomen genereert en hoe je klanten bij je terug laat komen. Bovendien is het een uitstekende plek om te netwerken, aangezien er per keer ongeveer 1400 mensen naar de BBC komen.

Het evenement kost 47 euro, inclusief lunch, koffie en thee. Omdat het goedkoop is en in het weekend plaatsvindt, is het erg laagdrempelig. Daarom besloot ik een paar maanden geleden naar dit evenement te gaan.

Dansen

In het begin voelde het ongemakkelijk. Ik kwam helemaal alleen binnen in het Nieuwegein Business Center, een enorm grote ruimte, waar ik niemand kende. Maar iedereen is er met hetzelfde doel: iedereen wil meer zakelijk succes.

De opzet van de BBC is erg Amerikaans: bij binnenkomst hoor je The Eye of the Tiger en tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers instructies om elkaar te complimenteren, te masseren, te omhelzen en zelfs te dansen. Maar na een tijdje raakte ik daaraan gewend en ging ik het zelfs leuk vinden. Deze dingen werden gedaan om de mensen weer nieuwe energie te geven, want twee dagen alleen maar luisteren is niet erg effectief.

Er werden veel open deuren ingetrapt, maar ik kreeg ook veel nieuwe informatie. Nisandeh is een ervaren spreker die precies weet hoe hij het publiek mee moet krijgen. Hij is erg inspirerend en de Bootcamp gaf me veel energie. Ook had ik na het volgen van de BBC een grote stapel visitekaartjes, een concrete actielijst en heel veel zin om wat van mijn vertaalbedrijf te maken.

Meer informatie 

In mijn volgende artikel zal ik ingaan op concrete informatie die ik heb geleerd tijdens de Business Bootcamp en die ik graag met jullie wil delen.

Voor meer informatie over BBC kun je kijken op de site van de Business Bootcamp.

Een taal leren met DuoLingo

Door Mariëlle van Benthum

Via www.duolingo.com leer je gratis een vreemde taal. Op deze manier leren studenten een vreemde taal en krijgen internetbezoekers toegang tot steeds meer informatie in een taal die ze beheersen. Een videofilm op de website legt uit dat 1 miljoen studenten bij DuoLingo in 80 uur alle inhoud van Wikipedia kunnen vertalen.

Via DuoLingo kun je kiezen uit de talen Frans, Duits en Spaans. Je krijgt instructies om woorden te leren. En je brengt de geleerde stof in de praktijk bij het vertalen van woorden en zinnen uit het Engels naar de taal die je wilt leren en omgekeerd. Zo vertaal je ook nog een deel van de content van Internet en maak je deze beschikbaar voor anderstaligen.

Als je bij het vertalen een zin krijgt voorgeschoteld waarvan je nog niet alle woorden kent, kun je met de muisaanwijzer de vertaling van het desbetreffende woord opvragen. Je kunt ook vertalingen van anderen beoordelen. Zo worden minder gangbare variaties er vanzelf wel uit gefilterd.

Categorieën

De lessen zijn verdeeld in categorieën, zoals basis, kleding en eten. Per les zie je een tabblad met in het Engels de uitleg van de grammatica en een tabblad met veelgestelde vragen. Daar heb je ook de gelegenheid zelf een vraag te stellen.

Visueel en auditief leren 

In het lesplan zie je vier foto's van een jongen. Daarbij staat 'el niño' en de Engelse vertaling 'the boy'. Erg overzichtelijk en ook handig voor degenen die een visueel geheugen hebben. Als je op een pictogram met een luidspreker klikt, hoor je de uitspraak. Maar je kunt niet alleen naar de woorden luisteren, je kunt ook je eigen uitspraak laten beoordelen.

Instructies en oefeningen

Elke unit bevat zowel instructies als vertaaloefeningen. Want DuoLingo is behalve onderwijsprogramma ook een programma waarmee via crowdsourcing een deel van internet wordt vertaald.

Bij de vertaaloefeningen is DuoLingo nog weinig flexibel. Alleen vertalingen die het programma al kent worden als correct beschouwd. Zo moet het Spaanse ‘ella come’ worden vertaald als ‘she eats’. De vertaling ‘She is eating’ wordt niet geaccepteerd.

Muis niet nodig 

Een pluspunt van DuoLingo vind ik dat je niet per se hoeft te muizen. Je kunt typen en navigeren via het toetsenbord.

Niveaus 

DuoLingo houdt je score bij. Als je een niveau hebt voltooid, kun je verder naar een hoger niveau. Je kunt geen niveaus overslaan. Denk je dat een niveau te gemakkelijk voor je is, bewijs dat dan maar eerst.

Bij taalcursussen haken studenten soms af omdat het niveau van de cursus niet aansluit op hun vaardigheden. De cursusinhoud kan te gemakkelijk of juist te moeilijk zijn. Daarom biedt Duolingo een test aan waarmee je kunt bewijzen dat je de stof in de huidige les beheerst. De punten voor de desbetreffende les worden dan toegekend en zo kun je verder met moeilijker werk.

Social media 

Je kunt je resultaten snel delen via Twitter of Facebook. En je mag ook vrienden uitnodigen om zo van alles met je netwerk te delen.

Conclusie 

DuoLingo is een leuke manier om een taal te leren en zinnen te vertalen voor zodat de content op Internet ook toegankelijk wordt voor anderstaligen. DuoLingo laat je oefenen met vertalen naar de doeltaal en de brontaal, en maakt daarbij gebruik van letters, afbeeldingen en uitspraak. De site is erg gevarieerd, leuk en doeltreffend opgebouwd. Nu maar wachten tot DuoLingo ook Nederlands aanbiedt, en Chinees en al die andere talen die we nog graag willen leren en die nu nog ontbreken.


Bron:
www.duolingo.nl