dinsdag 12 januari 2010

Over de Opgaaf intracommunautaire leveringen en diensten

Dienstverleners moeten vanaf 1 januari 2010 een aparte listing indienen van de aan ondernemers in andere EU-landen geleverde diensten. Voorheen gold een dergelijke verplichting alleen voor leveringen van producten, maar nu moeten ook dienstverleners aparte overzichten indienen middels een opgaaf intracommunautaire leveringen én diensten.

In de fiscale nieuwsflits van het Ministerie van Financiën van 31 december 2009, wordt hierover het volgende vermeld:

"OB: jaaropgaaf intracommunautaire leveringen en diensten
Dit besluit vervangt en actualiseert het besluit van 6 juni 2006, nr. CPP2006/1063M. In het besluit is de goedkeuring voor het indienen van een jaaropgaaf intracommunautaire leveringen uitgebreid tot het indienen van een jaaropgaaf intracommunautaire leveringen én diensten. Reden hiervoor is het invoeren per 1 januari 2010 van de verplichting tot het listen van diensten.

Ondernemers die intracommunautaire leveringen en diensten verrichten, moeten daarvan uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op een kalendermaand opgaaf doen bij de inspecteur. Art. 37a, derde en vierde lid, Wet OB geeft de mogelijkheid hiervan af te wijken. Daarnaast kunnen ondernemers, die voor de heffing van omzetbelasting jaaraangifte doen, hun Opgaaf intracommunautaire leveringen en diensten over dezelfde periode indienen (art. 271 van RI 2006/112). Daarbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan die staan opgenomen in onderdeel 2 van het besluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Het besluit zal in de Staatscourant (2009, 20685) worden geplaatst.

Besluit van 23 december 2009, CPP2009/2397M, Ob 1968 37a"


De tekst van het volledige besluit is hier te lezen. Hier staat beschreven of en zo ja hoe je goedkeuring kunt aanvragen voor het doen van een jaarlijkse opgaaf in plaats van twaalf maandelijkse opgaven.

Er zijn ook diensten die niet in de opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP), noch in de aangifte omzetbelasting vermeld hoeven te worden: intracommunautaire diensten die in het land van de afnemer zijn vrijgesteld van btw of daar zijn belast met 0%.

Raadpleeg voor meer informatie ook de speciale site van de Belastingdienst over wijzigingen in btw binnen de EU vanaf 1 januari 2010 en controleer altijd of bovenstaande regeling op uw specifieke situatie van toepassing is.

Bronnen: Websites van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst

Zelfstandigen niet in SER

Bron: nieuwsbrief VZZP, d.d. 16-12-2009

Er komt geen verandering in de samenstelling van de Sociaal Economische Raad.

Werkgevers en werknemers behouden hun zetels; zelfstandige ondernemers krijgen geen toegang. De VZZP kan zich vinden in het advies over de samenstelling van de SER, dat dezer dagen aan de minister van Sociale Zaken wordt uitgebracht. “Het is belangrijker om gehoord te worden, dan om bijna dagelijks te moeten meedraaien in het adviescircuit van de SER”, aldus VZZP-directeur Nico Schouten. In het voorjaar brengt de Raad een advies uit over de positie van zelfstandigen. Uiteraard zal de VZZP daarvoor de nodige inbreng leveren.

Auteur: Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel (VZZP)