vrijdag 13 februari 2009

Het nieuwe kwaliteitsregister: na de inschrijving

Ondertussen bent u als lezer van Vertalersnieuws als het goed is op de hoogte van het bestaan van het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Er hebben zich ongetwijfeld al veel vertalers aangemeld en sommigen zijn al volledig ingeschreven. Maar wat gebeurt er eigenlijk nadat u zich hebt ingeschreven?

Op 27 januari verscheen in Vertalersnieuws de eerste van een serie besprekingen van de folder voor tolken en vertalers van Bureau BTV. Dit tweede deel geeft kort weer wat er gebeurt als u eenmaal ingeschreven bent.

Legitimatiebewijs
Om te beginnen ontvangt u na inschrijving een speciaal legitimatiebewijs van Bureau BTV. Deze pas moet iedere beëdigde tolk of vertaler op verzoek tonen, maar geldt niet als officieel identiteitsbewijs. Zorg dus altijd dat u ook uw paspoort of identiteitskaart bij u hebt, want daar kan ook naar gevraagd worden.

Openbaar register
Het Rbtv is openbaar, maar u kunt desgewenst wel zorgen dat niet al uw gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. U kunt dit aangeven op uw inschrijfformulier, als u nog niet bent ingeschreven, of een verzoek tot afscherming van uw contactgegevens indienen bij Bureau BTV. Opdrachtgevers die een wettelijke afnameplicht hebben blijven toegang hebben tot alle gegevens, dus ook tot de afgeschermde informatie.

Overigens vermeldt de folder niet precies welke gegevens wel en welke niet worden weergegeven. Uit een kort kijkje op het register ben ik wel wat wijzer geworden. Bij een afgeschermde, dus beperkte weergave worden op dit moment de volgende gegevens weergegeven:

* volledige naam inclusief titulatuur
* geslacht
* inschrijvingsnummer Rbtv
* vaardigheid (d.w.z. tolk of vertaler of beide)
* talencombinaties
* beëdigingsdatum

Verlenging
De inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers vervalt automatisch na vijf jaar. Om ingeschreven te blijven moet u dan een verzoek tot verlenging indienen. Daarbij moet u niet alleen een nieuwe Verklaring omtrent gedrag, pasfoto en kopie van een geldig identiteitsbewijs aanleveren, maar moet u ook aantonen dat u aan de eisen qua permanente educatie hebt voldaan en ten minste 10 professionele opdrachten hebt uitgevoerd.

Volgens de folder herinnert Bureau BTV ingeschreven tolken en vertalers er tijdig aan dat verlenging van de inschrijving nodig is, maar het kan natuurlijk geen kwaad dit ook zelf in de gaten te houden.

Het beleid moet nog nader worden vastgesteld, evenals de exacte eisen met betrekking tot scholing (een lijst met goedgekeurde opleidingen die op de site van Bureau BTV moet komen te staan).

Beëdigde vertalingen
Omdat alle ingeschreven tolken en vertalers beëdigd moeten zijn, mogen alle ingeschreven tolken en vertalers beëdigde vertalingen maken.

Beëdigde vertalers moeten waarschijnlijk in de nabije toekomst een nieuwe stempel laten maken, maar het beleid hierover is nog niet duidelijk. De folder van het Bureau BTV maakt hier nog geen melding van en verwijst naar de website voor meer informatie over beëdigde vertalingen, maar daar is amper informatie te vinden (tenzij je de hele wet erop door gaat spitten wellicht). Zodra ik meer en betrouwbare informatie over dit onderwerp vindt, zal ik deze in Vertalersnieuws bespreken.

Klachtencommissie
De Wet beëdigde tolken en vertalers bevat een afhandelingsprocedure voor klachten over beëdigde tolken en vertalers. Klachten moeten worden behandeld door een speciaal daarvoor opgerichte onafhankelijke klachtencommissie.

Als er een klacht over een tolk of vertaler wordt ingediend, krijgt de klager de gelegenheid zijn klacht toe te lichten en krijgt de tolk/vertaler gelegenheid om op de klacht en toelichting te reageren.

Vervolgens brengt de klachtencommissie advies uit aan Bureau BTV. In het uiterste geval kan de inschrijving van een tolk of vertaler (al dan niet tijdelijk) worden doorgehaald. Als dit gebeurt, moet de doorhaling van de inschrijving worden gepubliceerd op de website van de Staatscourant.

Een (tijdelijke) doorhaling uit het register en eventueel het opheffen van de doorhaling moeten worden gepubliceerd op de website van de Staatscourant.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: Bureau BTV

Opmerking: raadpleeg voor de laatste informatie altijd de website van Bureau BTV zelf en/of neem contact op met Bureau BTV. Vertalersnieuws is niet aansprakelijk voor fouten in bovenstaande tekst.

donderdag 12 februari 2009

BZO verenigt ondertitelaars: uitnodiging lid te worden

De BZO komt op voor jouw belangen!

Ondertitelaars verenigen zich

De Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars bestaat nu ruim een jaar. In dat jaar is veel gebeurd in positieve zin. De BZO is op verschillende vlakken actief om de belangen van alle ondertitelaars te behartigen en er zijn diverse werkgroepen waarin hard gewerkt wordt om de positie van de ondertitelaar te verbeteren. Inmiddels heeft de beroepsvereniging al 127 leden, maar we willen graag verder groeien. Om nog beter voor onze gezamenlijke belangen te kunnen opkomen en sterk te staan in de onderhandelingen, willen we ook jou vragen om lid te worden van de BZO. Dat is nu ook financieel aantrekkelijker geworden, want we hebben het jaarlidmaatschap 2009 verlaagd naar 40 euro (fiscaal aftrekbaar).

De BZO staat open voor alle ondertitelaars

We willen benadrukken dat onze belangenvereniging openstaat voor alle zelfstandige ondertitelaars die niet in rechtstreekse loondienst werkzaam zijn, dus ook voor zgn. ‘payrollers’. Het BZO-bestuur heeft enige tijd geleden het advies uitgebracht om bepaalde (verlaagde) tarieven niet te accepteren. Wellicht is de indruk ontstaan dat alleen ondertitelaars die gehoor geven aan dit advies lid kunnen worden van de BZO. Dit misverstand willen we graag ophelderen. Als ondertitelaar ben je zelfstandige en bepaal je zelf voor welk tarief je wel of niet wilt werken. Het staat leden en niet-leden vrij om een advies van de BZO op te volgen of juist te negeren. Door alle hectiek rondom de tarieven zijn andere activiteiten van de BZO op de achtergrond geraakt, maar er zijn juist nu meer dan genoeg redenen om lid te worden, zoals:

* De vereniging komt op voor jouw belangen, bijvoorbeeld op het gebied van auteursrecht

* Je kunt invloed uitoefenen op de toekomst van de zelfstandige ondertitelaar (je eigen toekomst)

* Gezamenlijk strijden voor betere tarieven: hoe meer leden, hoe meer invloed

* Een beroepsvereniging geeft haar leden en het beroep een professionele uitstraling

* Studiedagen over vakinhoudelijke onderwerpen; gezellige borrels; direct contact met andere ondertitelaars

De toekomst

Op dit moment telt het bestuur weer vijf leden. Er is een nieuwe voorzitter en een nieuw algemeen bestuurslid. De ideeën borrelen en bruisen! Onlangs is er een vergadering gehouden voor zowel leden als niet-leden. Uit die vergadering heeft het bestuur van de BZO nieuwe ideeën geput voor de korte en lange termijn. Zo ziet het bestuur in dat draagvlak de hoogste prioriteit heeft: de leden maken de vereniging. De belangrijkste plannen zijn:

Op korte termijn:

* gesprekken voortzetten met ondertitelbedrijven

* onze situatie aankaarten bij de pers, ruchtbaarheid geven aan de ontwikkelingen in ondertitelland

* zo veel mogelijk leden werven!

* infoavond en studiedag organiseren

Op lange termijn:

* streven naar 10% verhoging van alle tarieven over de hele breedte van de markt

* het auteursrecht terug naar de ondertitelaar

* onderzoeken of de politiek geïnteresseerd is in de kwaliteit van ondertiteling

* contacten met ondertitelaars in andere landen onderhouden

Kortom, meer dan genoeg redenen om nu lid te worden van de BZO. Vul daarom het aanmeldformulier in en stuur het op. De BZO komt ook op voor jouw belangen. Samen staan we sterk.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de BZO

--
Bron: Bestuur Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars (BZO)

Einde beperkingen aan elektronisch factureren

De Telegraaf meldt vandaag dat de Belastingdienst vanaf aanstaande maandag alle beperkingen op digitaal factureren afschaft, waardoor ondernemers elkaar gewoon een factuur via e-mail kunnen sturen.

Voorheen kon dit ook al, maar moesten ondernemers aan specifieke vereisten voldoen om te bewijzen dat de factuur authentiek was, kijk maar eens op de specifieke pagina van de Belastingdienst.

Bron: De Telegraaf