woensdag 15 april 2009

Fonds voor de Letteren en Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds gaan samen

PERSBERICHT VAN HET FONDS VOOR DE LETTEREN
--

Het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds hebben het voornemen uiterlijk per 2011 te fuseren.

De fusie van beide letterenfondsen heeft als doel het letterenveld te versterken en de positie van schrijvers en vertalers te verbeteren, ook met het oog op nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak. Eén groot letterenfonds is daartoe beter in staat dan twee aparte fondsen.

Met het Ministerie van OCW is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het welslagen van de fusie. Zo is afgesproken dat het gefuseerde fonds zijn beleid kan versterken op zes onderdelen: ontsluiting van het literaire erfgoed; internationaal vertaalbeleid; non-fictiebeleid (zowel oorspronkelijk als vertaald); de diversiteit van de buitenlandse literatuur in Nederland; subsidiemogelijkheden voor nieuwe vormen van literatuur (waaronder elektronische); en het stroomlijnen van service aan schrijvers.
Minister Plasterk heeft uitgesproken, op voorwaarde van een nadere uitwerking en prioritering, deze ambities in de toekomst te willen ondersteunen. Daarnaast neemt het Ministerie van OCW de fusiekosten volledig op zich.

Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beide fondsbesturen en beide directeuren, stelt nog in 2009 een plan van aanpak op voor het fusietraject. Bedoeling is dat aan het einde van het jaar de contouren van het nieuwe fonds zichtbaar zijn. Het Ministerie van OCW zal in voortdurend overleg met de stuurgroep het fusieproces begeleiden. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Ernst Bruinsma, bestuur FvdL, Rien Verhoef, adviseur bestuur NLPVF, Fine Trossèl, interim directeur FvdL c.q. haar opvolger, en Henk Pröpper, directeur NLPVF, tevens woordvoerder van de stuurgroep.

Bron: website van het Fonds voor de Letteren

dinsdag 14 april 2009

Nieuwe wet voor telemarketing: bel-me-niet-register

Veel freelance vertalers zullen zich niet direct aangesproken voelen als ze lezen dat er een nieuwe wet op de telemarketing is. We hebben toch geen callcenters in dienst en bellen niet zomaar iedereen op? Nee, dat klopt, maar toch zijn de nieuwe regels voor telemarketing ook voor ons relevant.

Op 11 november 2008 is er een nieuwe wet voor telemarketing aangenomen. Er komt een wettelijk register waar consumenten zich kunnen laten registreren om te voorkomen dat ze benaderd worden voor telefonische verkoop. Dit nieuwe register is toepasselijk het 'bel-me-niet-register' genoemd.

Nu staat er sinds 9 april een document over de nieuwe wettelijke voorschriften op de website van de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Hoewel ik hieronder een kort overzicht van enkele voor onze beroepsgroep relevante punten uit dit document geef, raad ik iedereen van harte aan het document van de OPTA zelf volledig door te nemen alvorens (potentiële) klanten telefonisch te benaderen.

De belangrijkste nieuwe regels
Volgens de nieuwe regels moet iedereen die telefonisch producten of diensten verkoopt, al dan niet namens iemand anders, zich aan het nieuwe register en de onderstaande regels gaan houden als hij consumenten belt. LET OP: tot de consumenten worden ook eenmanszaken en vof's gerekend.

Uiteraard treden de eerste twee regels pas in werking wanneer het register is gerealiseerd.

1. U mag consumenten die zijn ingeschreven in het register niet bellen. (Zie het volledige document op de site van de OPTA voor uitzonderingen.)

2. U moet in elk telefonisch gesprek actief het register vermelden en de consument direct en kosteloos de mogelijkheid bieden zich in te schrijven in het register.

3. U moet de consument in elk telefonisch gesprek actief het recht van verzet bieden en dit respecteren.** Deze regel geldt nu al.**

De regels gelden ook als u bestaande klanten belt om hen een dienst of product te verkopen die/dat zij nog niet eerder hebben afgenomen.

Het recht van verzet
U bent verplicht de consument in elk telefonisch gesprek te vragen of u hem/haar in de toekomst nog mag bellen voor telefonische verkoop en als de consument aangeeft dit niet te willen, dan mag u hem niet meer telefonisch benaderen om uw product/dienst te verkopen. Dit verbod om desbetreffende consument te benaderen voor telefonische verkoop blijft geldig tot de consument zijn/haar verzet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig intrekt.

Wanneer komt het register er?
In het dossier over telemarketing op de website van het Ministerie van Economische Zaken wordt gemeld dat het nieuwe bel-me-niet-register per 1 juli 2009 in werking treedt. Hier staat ook kort uitgelegd wat de nieuwe regeling inhoudt, maar het bovenvermeld document van de OPTA bevat informatie die echt onmisbaar is voor iedereen die telefonisch producten of diensten verkoopt.

BELANGRIJK: hoewel dit bericht met zeer veel zorg is samengesteld, kan het inhoudelijke fouten bevatten. Raadpleeg altijd (de websites van) de vermelde instanties zelf voor de meest recente informatie.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations