vrijdag 3 augustus 2012

Nieuw in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers: specialisaties

Door Danuta Jong, OCPE 

Het beroep van tolk en vertaler is volop in beweging: in 2009 werd het Rbtv ingevoerd, in 2010 de PE-verplichting en in 2012 werden specialisaties in het Register opgenomen. 

Op 1 mei 2012 heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) per Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’ twee specialisaties ingevoerd binnen het Rbtv:
- tolk in strafzaken
- vertaler in strafzaken

Waarom

De toevoeging van deze specialisaties is een reactie van de RvR op signalen vanuit ‘het werkveld’, en met name vanuit institutionele opdrachtgevers zoals rechtbanken, IND, Marechaussee en OM. Het is ook een onderdeel van de implementatie van de Europese Richtlijn betreffende recht op vertolking en vertaling.

 

Vermelding van specialisatie vanaf nu aan te vragen 

Inmiddels is het mogelijk een verzoek tot het vermelden van een specialisatie in te dienen. Dit kan door het invullen van een speciaal formulier (dat op de website van Bureau Wbtv te vinden is) en na het overleggen van de vereiste stukken. De vermelding van een specialisatie gebeurt voor een periode die gelijk is aan je inschrijving in het Rbtv als beëdigde tolk of vertaler. Na het verstrijken van de eerste inschrijfperiode kun je een verzoek indienen tot verlenging van de inschrijving en verlenging van de vermelding van de specialisatie.

 

Specialisatie ‘Tolk in strafzaken’ 

Voorwaarden voor vermelding van de specialisatie 

  • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal 
  • tolkvaardigheid in strafzaken 
  • minimaal 50 uur ervaring als tolk in strafzaken. Tolken bij een gehoor van de IND of tijdens een zitting van de vreemdelingenrechter (d.w.z. bestuursrechter) valt daar niet onder 

Voorwaarden voor verlenging van de vermelding van de specialisatie 

  • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht 
  • minimaal 50 uur in strafzaken getolkt te hebben. Tolken bij een gehoor van de IND of tijdens een zitting van de vreemdelingenrechter (d.w.z. bestuursrechter) valt daar niet onder 

 

Specialisatie ‘Vertaler in strafzaken’ 

Voorwaarden voor vermelding van de specialisatie 

  • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal 
  • vertaalvaardigheid in strafzaken 
  • minimaal 25.000 woorden vertaald hebben voor strafzaken. Het vertalen van bestuursrechtelijke processtukken (ook in vreemdelingrechtelijke procedures) telt hiervoor niet mee 

 Voorwaarden voor verlenging van de vermelding van de specialisatie 

  • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht
  • minimaal 25.000 woorden in strafzaken vertaald te hebben. Het vertalen van bestuursrechtelijke processtukken (ook in vreemdelingrechtelijke procedures) telt hiervoor niet mee 

Opleidingseisen voor beide specialisaties 

Kort gezegd geldt voor beide specialisaties dat men het diploma moet hebben van een taalgebonden opleiding van de SIGV én ervaring als tolk of vertaler.

Voor zover een tolk of vertaler anderszins wil aantonen te beschikken over de gevraagde kennis en vaardigheden, dan wordt aansluiting gezocht bij eindkwalificaties die de SIGV hanteert voor de taalgebonden opleidingen ‘gerechtstolk in strafzaken’ en ‘vertaler in strafzaken’.

Andere opleidingen die niet met een examen worden afgesloten, worden als niet toereikend beschouwd voor de opleidingseis.

Verplichting Permanente Educatie voor beide specialisaties 

Het vermelden van een specialisatie brengt een verplichting met zich mee wat betreft permanente educatie. Het blijft verplicht om 80 PE-punten tijdens je inschrijvingsperiode te behalen, maar elk jaar (ook als het niet om een heel kalenderjaar gaat, zie hierover de toelichting bij Artikel 3 in Bijlage 1 en 2 bij het Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’) moet je daarvan minimaal 4 PE-punten behalen met bijscholing op het gebied van strafrecht.


Bronnen: 
Bijlage 1 bij het Besluit Aanwijzen Specialisatie 
Bijlage 2 bij het Besluit Aanwijzen specialisatie
Oorspronkelijke tekst van dit artikel op de website van OCPE

Geen opmerkingen: