maandag 5 september 2011

Regels permanente educatie (PE) gewijzigd

Door Eva Schwarzberg

Op 9 juni 2010 is het Besluit Permanente educatie Wbtv gepubliceerd. Sinds deze datum zijn beëdigd tolken en vertalers verplicht om iedere vijf jaar 80 PE-punten behalen. Door de ervaringen van het afgelopen jaar is er een aantal wijzigingen aangebracht in het besluit.

Naar aanleiding van de diverse vragen en suggesties van onder andere tolken, vertalers en beroepsverenigingen over de voorwaarden voor permanente educatie, hebben het Kwaliteitsinstituut Wbtv en de Commissie btv zich gebogen over de PE-procedure en deze waar nodig aangepast.

Een paar belangrijke wijzigingen:
- De PE-procedurebeschrijving is vernieuwd;
- Enkele voorwaarden zijn gewijzigd;
- Er is een nieuw hoofdstuk Permanente Educatie beschikbaar op http://www.bureaubtv.nl/;
- De formulieren voor een PE-verzoek zijn vernieuwd.

De inhoudelijke wijzigingen gelden voor verzoeken die vanaf 10 juli 2011 zijn ingediend. Een verzoek tot het toekennen van PE-punten dat betrekking heeft op een scholingsactiviteit die is gestart vóór 10 juli 2011, wordt beoordeeld onder de voor de aanvrager meest gunstige voorwaarden.

Enkele inhoudelijke wijzigingen nader toegelicht

1. Daadwerkelijke scholingsuren

Alleen aan daadwerkelijke scholingsuren kunnen PE-punten worden toegekend. Onder daadwerkelijke scholingsuren worden uitsluitend contacturen verstaan. Iedere vorm van zelfstudie, bijvoorbeeld bij scholingsactiviteiten die schriftelijk worden gevolgd, is dan ook uitgesloten van het toekennen van PE-punten. Ook aan de voorbereidings- en huiswerktijd voor PE-activiteiten worden op grond van artikel 4 geen PE-punten toegekend*.

Ook zijn volgens artikel 4 van het Besluit PE, ontvangst, kennismaking en pauzes uitgesloten van het toekennen van PE-punten. Bij de berekening van het aantal punten dat kan worden toegekend aan een scholingsactiviteit wordt het aantal contacturen naar beneden afgerond op hele uren*.

*Uitzonderingen: geaccrediteerde onderwijsinstellingen (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) of een buitenlands equivalent daarvan) waar het European Credit Transfer System (ECTS) wordt gehanteerd. In dit systeem staat ieder studiepunt (EC) voor 28 uren. Dit systeem biedt duidelijke garanties voor de daadwerkelijke inspanning die moet worden geleverd om een certificaat, getuigschrift of diploma te behalen.

2. Deskundigheidsbevorderende cursus
Iedere scholingsactiviteit moet de deskundigheid bevorderen. Dit betekent dat aan het verrichten of verzorgen van een gelijke scholingsactiviteit slechts eenmalig PE-punten worden toegekend. Van deze regel kan worden afgeweken als de inhoud van de tweede scholingsactiviteit wezenlijk anders is.

Om als gastspreker/-docent van een scholingsactiviteit die bestaat uit het geven taalonderwijs, PE-punten aan te vragen, is van belang dat uw lessen van een voldoende hoog niveau zijn. Taalonderwijs moet minstens het B2-niveau van het Europese Referentiekader voor Talen (hierna: het ERK) hebben. Dit niveau is ook van toepassing op het toekennen van PE-punten als cursist van een scholingsactiviteit op het terrein van taalonderwijs.

3. Relevantie
Binnen het PE-besluit draait het om 'relevante scholingsactiviteiten' waarbij relevantie breed mag worden opgevat: een scholingsactiviteit moet in het algemeen relevant zijn voor een tolk of vertaler.

4. Soorten scholingsactiviteiten

Publicaties en bestuurslidmaatschappen zijn geen scholingsactiviteiten. Een bezoek aan een bibliotheek of museum, of het maken van een stadswandeling of studiereis kan PE-punten opleveren, maar alleen als er sprake is van een educatieve insteek en een deskundige begeleiding. Bij het volgen van webinars of andere online scholingsactiviteiten moet er een bewijs van (online) aanwezigheid kunnen worden overlegd om in aanmerking te komen voor de toekenning van PE-punten.

5. Stagebegeleiding
Het begeleiden van een stagiair kan PE-punten opleveren. Hiervoor gelden speciale regels.

Per verzoek wordt er beoordeeld of er sprake is van een scholingsactiviteit.

Bron: Bureau Btv

Geen opmerkingen: