donderdag 13 november 2008

Verklaring Omtrent Gedrag kijkt verder terug

Met de inwerkingtreding van de Wet beëdigde tolken en vertalers wordt een nieuw aanvraagprofiel voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geïntroduceerd. Daarbij wordt niet vier, maar tien jaar teruggekeken in de landelijke database met justitiegegevens. Deze maatregel wordt genomen om afnemers nog meer garanties te kunnen bieden aangaande de integriteit van beëdigde tolken en vertalers.

Omdat niet vaststaat of er al aan de hand van dit zware profiel gescreend kan worden voordat de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking is getreden, wordt u verzocht om op voorhand in te stemmen met deze zwaardere screening conform het profiel tolken/vertalers. Deze toestemming verleent u overigens al door het ondertekenen van het formulier ‘overgangsregeling beëdigde vertalers’.

Een nieuwe VOG is noodzakelijk indien u al direct na 1 januari 2009 zichtbaar wilt zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Bron: Kwaliteitsregister tolken en vertalers / Raad voor de rechtsbijstand

Geen opmerkingen: