vrijdag 10 december 2010

Overgangsrecht Wet beëdigde tolken en vertalers

Uit: Nieuwsbrief Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) 2010 nummer 24

Op 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking getreden. Om te kunnen worden beëdigd, moet een tolk of vertaler in het register Wbtv zijn ingeschreven. Er geldt overgangsrecht voor vertalers die op 1 januari 2009 beëdigd waren op grond van de wet van 1878, maar niet voldoen aan de eisen voor inschrijving in het register.

Let op! Het overgangsrecht loopt af op 31 december 2010.

Bent u beëdigd als vertaler op grond van de oude wet, maar voldoet u niet aan de criteria voor inschrijving in het register? Dan is dit uw laatste kans om van het overgangsrecht gebruikt te maken.

Dit is de tekst van het desbetreffende wetsartikel:

"Artikel 37

De artikelen 3 en 5, onderdeel a, zijn gedurende een periode van twee jaar na inwerkingtreding van deze wet niet van toepassing op de inschrijving in het register van degenen die op het moment van inwerkingtreding van deze wet:

a. werkzaam zijn als beëdigde vertaler in de zin van de wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëdigde vertalers; of

b. definitief zijn ingeschreven in het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers, bedoeld in de Tijdelijke regeling van 13 mei 2003 houdende machtiging van de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch tot het beheer van het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers (Stcrt. 2003, 94)."

 
Bron: Nieuwsbrief Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) 2010 nummer 24 (deze nieuwsbrief ontvangen de leden van het NGTV per e-mail.)

Geen opmerkingen: