donderdag 15 maart 2012

Raad van State vernietigt uitspraak vanwege ongemotiveerd gebruik niet-beëdigde tolk

Door Mariëtte van Drunen

Op 31 januari 2012 heeft de Raad van State een vreemdeling in het gelijk gesteld bij zijn hoger beroep omdat in zijn asielprocedure een niet-beëdigde tolk was gebruikt zonder een schriftelijke motivatie voor deze keuze. Een belangrijke uitspraak voor alle beëdigde tolken en vertalers in Nederland. 

Wet beëdigde tolken en vertalers
In de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) is vastgelegd dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij zijn procedures tegen vreemdelingen alleen gebruik mag maken van beëdigde tolken en vertalers, tenzij vanwege vereiste spoed niet op tijd een ingeschrevene in het register beschikbaar is of als er niemand in het register is opgenomen voor de benodigde bron- of doeltaal. En als de IND gebruikmaakt van een niet-beëdigde tolk of vertaler, dan is de dienst verplicht de reden(en) hiervoor schriftelijk vast te leggen.

Ongemotiveerde keuze niet-beëdigde tolk niet toegestaan 
Veel tolken en vertalers waren, en zijn mogelijk nog steeds, sceptisch over deze verplichting en twijfelen of de IND inderdaad alleen beëdigde tolken en vertalers gebruikt wanneer dat mogelijk is. De uitspraak van 31 januari is een krachtig signaal van de Raad van State dat de Wbtv wel degelijk strikt moet worden nageleefd. Ten eerste heeft de vreemdeling die het hoger beroep had ingediend gelijk gekregen. Ten tweede moet de aangevallen uitspraak worden vernietigd. En ten derde moet de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, die bij deze zaak had nagelaten zijn keus voor een niet-beëdigde tolk te motiveren, de proceskosten voor de vreemdeling in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep tot een bedrag van 1.311 euro betalen.

De klacht? 
“dat, zoals de voorzieningenrechter daartoe heeft overwogen, hij [de vreemdeling, red] er geen blijk van heeft gegeven dat tijdens het nader gehoor communicatieproblemen zijn ontstaan tussen hem en de tolk, laat volgens de vreemdeling onverlet dat, nu de minister niet heeft voldaan aan de in de in artikel 28 […] neergelegde verplichting, de kwaliteit en integriteit van de door de minister ingeschakelde tolk niet zijn gewaarborgd.” (zoals omschreven in de uitspraak van de Raad van State).

Bron: de uitspraak van de Raad van State, met dank aan Martin Cordes van Cordes Vertalingen voor de tip

Geen opmerkingen: