vrijdag 25 november 2011

Hoe zit het met www.geregistreerdetolken.nl?

Door Mariëtte van Drunen

Eerder dit jaar was er flink kritiek op de in juli gelanceerde site www.geregistreerdetolken.nl. Ten eerste begreep een aantal vertalers niet wat deze site met Bureau Wbtv te maken had en daarna signaleerde Bureau Wbtv dat er fouten in het register zaten. Ook werd er door sommigen geklaagd dat de site nergens voor nodig was en daarom het geld niet waard was. Anderen waren het niet met alle kritiek eens en schreven zich direct in voor een advertentie. Wat was er aan de hand?

De site geregistreerdetolken.nl biedt tolken en vertalers die in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) ingeschreven staan de mogelijkheid tegen betaling een profiel online te plaatsen. Een aantal van de vertalers en tolken die door de site werd benaderd om te adverteren, uitte hierover hun verontwaardiging in een discussie op LinkedIn voor NGTV-leden of beklaagde zich bij Bureau Wbtv. Ze waren al ingeschreven in het Rbtv en dachten dat de site zich wilde voordoen als een officieel register, terwijl het dat niet is.

Geen relatie met officieel Rbtv
Deze angst was gelukkig onterecht. De oprichter van geregistreerdetolken.nl was erg verbaasd over de negatieve reacties en heeft de tekst op de site voorlopig aangepast, in de hoop dat de bedoeling van www.geregistreerdetolken.nl nu duidelijk is. Op de voorpagina van de site staat: “Geregistreerdetolken.nl is een portaal dat bestemd is voor Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers)-tolken en vertalers die zich extra op het internet willen profileren door hun eigen profiel zelf aan te maken en te beheren”. Als de bezoeker doorklikt op de link naar meer informatie, staat hetzelfde nog eens duidelijker geformuleerd: “Geregistreerdetolken.nl is een portaal waarin tolken en vertalers die in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) ingeschreven staan zich extra kunnen profileren.”

De enige link met het officiële register is dus, dat de site ongeveer dezelfde doelgroepen heeft. Een belangrijk verschil is dat de vertalers die op geregistreerdetolken.nl adverteren, hier meer informatie over hun specialisaties en achtergrond kunnen vermelden dan in het officiële Rbtv. De informatie op geregistreerdetolken.nl wordt overigens aangeleverd door de tolken en vertalers zelf en is niet overgenomen uit het Rbtv.

Onderzoek door Bureau Wbtv
Sommige tolken en vertalers uitten hun bezwaren tegen geregistreerdetolken.nl bij Bureau Wbtv, de beheerder van het Rbtv. Aangezien het ernstige kritiek betrof, voerden medewerkers van Bureau Wbtv steekproefsgewijs onderzoek uit naar de gegevens op de site. Ze hadden meerdere twijfels naar aanleiding van de tekst en de inhoud van een aantal advertenties op de oude versie van geregistreerdetolken.nl. Deze zijn te lezen in het uitgebreide verslag van Bureau Wbtv zelf.

Bureau Wbtv heeft hierop zijn twijfels per brief aan de oprichters van geregistreerdetolken.nl geuit en erop aangedrongen maatregelen te nemen. Daarop is de site vanaf 19 september 2011 een tijdje uit de lucht geweest. De initiatiefnemers hebben de tekst van de website tijdelijk herzien en laten zich nu juridisch adviseren in de hoop dat zij in hun recht gesteld worden. Initiatiefnemer Lazhar Zehar benadrukt dat er geen enkele sprake was en is van onjuist handelen en dat hij hoopt dat dit ook uit het juridisch onderzoek zal blijken. Hij hoopt dat Bureau Wbtv daarna zijn kritiek intrekt en een rectificatie in zijn nieuwsbrief plaatst.

Misverstand
De kritiek lijkt een gevolg te zijn van een misverstand over het doel van geregistreerdetolken.nl. Zehar wijst erop dat deze site geen exacte weergave van de inhoud van het Rbtv is, maar juist bedoeld is om veel meer informatie over de opgenomen tolken en vertalers te verschaffen. Hij is het helemaal niet eens met de opmerkingen van Bureau Wbtv dat de inhoud van geregistreerdetolken.nl onjuiste informatie over de Wbtv-registratie van de vermelde adverteerders zou geven. Hij schrijft: “Geregistreerdetolken.nl is geen nabootsing van het register” en “...wij nooit hebben gepretendeerd hetzelfde te zijn als het register.” De site is er duidelijk over dat de vermelde informatie niet alleen betrekking heeft op de in het Rbtv geregistreerde vaardigheden van de vermelde adverteerders, maar juist extra informatie verschaft.

Over de inhoud van de advertenties schrijft hij ook: “Men kan zich nu alleen inschrijven (gratis) als men er mee akkoord gaat zijn/haar profiel volgens de Rbtv-inschrijving aan te maken. Dit controleren wij systematisch door het openbare Rbtv te raadplegen.” [Red. De gratis inschrijving is tijdelijk.]

Naar mijn mening wordt op de nieuwe versie van geregistreerdetolken.nl niet de indruk gewekt dat de site iets anders is dan een platform waarop een specifieke groep vertalers en tolken zich kan presenteren. De heer Pieter Bart Giebels van Bureau Wbtv heeft mij ook laten weten dat Bureau Wbtv nogmaals steekproefsgewijs de gegevens op de site heeft gecontroleerd. Daarbij werd geconstateerd dat een aantal gegevens en vermeldingen inmiddels is aangepast.

Privacy
Een aantal van de vertalers die door geregistreerdetolken.nl benaderd zijn, heeft bij Bureau Wbtv geklaagd omdat dit op basis van gegevens uit het Rbtv gebeurd is. Nu laat Bureau Wbtv volgens Giebels door een privacydeskundige onderzoeken of de initiatiefnemers van geregistreerdetolken.nl klanten hadden mogen werven op basis van gegevens uit het register. De heer Zehar van geregistreerdetolken.nl wijst erop dat als het niet mag, dat zou betekenen dat vertalers ook niet door andere bedrijven mogen worden benaderd op basis van hun gegevens in het Rbtv, wat nu wel gebeurt. Hij is benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek.

Bestaansrecht
Het laatste punt van twijfel, overbodigheid, was uiteraard het minst zorgwekkend: als je geen interesse hebt om je aan te melden, dan hoeft dat ook niet. De meerwaarde van geregistreerdetolken.nl hangt af van het succes van de site.

Als er veel vertalers en tolken meedoen en vooral: als de site veel bezoekers weet te trekken, dan kan een advertentie denk ik wel degelijk extra aanvragen opleveren voor de vermelde tolken en vertalers. Dit is nu nog niet te voorspellen.

Overigens vindt de heer Zehar het erg jammer dat de mensen met kritiek deze kritiek niet rechtstreeks aan hem hebben geuit, zodat hij erop kon reageren. Hij hoopt dat mensen met kritische vragen in de toekomst gewoon om opheldering vragen.

Toekomst
Bureau Wbtv is nog met zijn onderzoek bezig en zal de uitkomst hiervan waarschijnlijk via de reguliere nieuwsbrief publiceren. geregistreerdetolken.nl wordt weer aangepast wanneer alle juridische aspecten duidelijk op een rijtje zijn gezet. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt. Hopelijk komt uit alle moeilijkheden straks een mooie website voort waarmee het voor klanten makkelijker wordt de juiste beëdigde tolk of vertaler te kiezen en voor adverteerders mogelijk wordt om zich uitgebreider te presenteren en zo meer klanten te werven.

Bronnen:

Geen opmerkingen: